Về trang chủ


04/05/2018

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 783/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển
trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
-------------------


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  • Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng thực hiện điều tra cơ bản về khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển và hải đảo; cung cấp các dịch vụ đo đạc, thành lập bản đồ, định vị, dẫn đường phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm, thăm dò và khai thác tài nguyên, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cứu hộ, cứu nạn trên biển; nghiên cứu ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ đo đạc, định vị dẫn đường trên biển theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.


Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) chiến lược, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm của Trung tâm trong công tác điều tra cơ bản về khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển và hải đảo; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác điều tra cơ bản biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng.
3.Thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về đo đạc cơ bản trên biển bao gồm: xây dựng hệ thống điểm khống chế tọa độ, độ cao, độ sâu, trọng lực phục vụ công tác đo đạc biển và hải đảo; đo đạc thành lập, hiện chỉnh bản đồ biển và hải đảo, bản đồ trọng lực biển, bản đồ địa chính biển thuộc hệ thống bản đồ quốc gia theo phân công của Tổng cục trưởng.
4. Khảo sát, đo đạc, thành lập hệ thống bản đồ địa hình đáy biển, hải đảo và các loại bản đồ khác phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Tổng cục; khảo sát các công trình biển; tham gia xác định địa danh các đảo, cụm đảo trên vùng biển, hải đảo Việt Nam; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên - môi trường biển, hệ thống thông tin địa lý biển và hải đảo (SGIS) phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế biển của các ngành và địa phương.
5. Khảo sát, đánh giá địa hình, địa mạo các vùng cửa biển, cửa sông, bãi bồi và các dạng tai biến thiên nhiên, biến động địa hình đáy biển, xói lở, bồi tụ bờ biển,…phục vụ đánh giá tác động tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tham gia điều tra tổng hợp phục vụ thống kê phân loại tài nguyên trên các vùng biển và hải đảo, phục vụ công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường khu vực biển và hải đảo.
6. Quản lý, vận hành và khai thác các trạm định vị vệ tinh (GPS) cố định ven biển thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Quản lý, khai thác các tàu đo đạc biển chuyên dụng theo quy định của pháp luật.
7. Phối hợp triển khai xây dựng và khai thác các trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên - môi trường biển. Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ quản lý tổng hợp biển, vùng ven biển, hải đảo; tham gia thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển, vùng ven biển và hải đảo; tham gia xác định các vùng ô nhiễm nghiêm trọng phát sinh do các hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển.
8. Tư vấn lập hồ sơ giao khu vực biển, hải đảo; tư vấn chuyển giao, đào tạo công nghệ đo đạc, định vị dẫn đường, giám sát, kiểm định chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
9. Cung cấp các dịch vụ về khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ, định vị dẫn đường phục vụ thiết kế, xây dựng các công trình trên biển, sông, hồ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo đạc, thành lập bản đồ biển, hải đảo và định vị, dẫn đường trên biển theo phân công của Tổng cục trưởng.
11. Tổng hợp tình hình hoạt động khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển và hải đảo; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.
13. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm theo phân cấp của Tổng cục và quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.


Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm
1. Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
2. Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; trình Tổng cục trưởng quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.
3. Phó Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Văn phòng.
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.
3. Phòng Kỹ thuật - Công nghệ.
4. Phòng Quản lý khai thác dịch vụ.
5. Đoàn Đo đạc biển miền Bắc.
6. Đoàn Đo đạc biển miền Nam.
7. Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ.
8. Trung tâm Xử lý số liệu và Biên tập bản đồ.
Tại Điều này, các tổ chức nêu tại các khoản 5, 6, 7, 8 là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.


Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 387/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển.
2. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như khoản 2 Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT
tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Lưu VT, TCBHĐVN, TCCB.G (100)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

<đã ký>

 

 

 

Trần Hồng Hà