Về trang chủ


04/05/2018

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 777/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
-------------------


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  • Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và công tác hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.


Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Tổng cục trưởng chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng năm và đề án, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện các quy định về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.
2. Tham gia xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình quốc gia, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn nghiệp vụ về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế theo phân công của Tổng cục trưởng.


3. Về khoa học, công nghệ:
a) Quản lý các chương trình, đề tài khoa học, công nghệ theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp, xây dựng, đặt hàng thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
b) Tổ chức đăng ký, xét duyệt thuyết minh cấp cơ sở đối với các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; hướng dẫn việc triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục; thực hiện các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thuộc chức năng của Vụ theo sự phân công của Tổng cục trưởng;
c) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo;
d) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo;
đ) Chủ trì đánh giá tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ thuộc các lĩnh vực Tổng cục quản lý; đề xuất giải pháp tăng cường năng lực, tiềm lực về khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo; nghiên cứu và đề xuất các cơ chế chính sách về đào tạo, sử dụng, trọng dụng các cán bộ khoa học, công nghệ biển, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục và các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo;
e) Tổng hợp kế hoạch xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, các tiêu chí, chỉ thị, chi tiêu về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 vào hoạt động của cơ quan trình Tổng cục trưởng; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện sau khi ban hành;
g) Tham gia kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu nội dung và chất lượng các đề án, dự án chuyên môn về biển, hải đảo và đại dương;
h) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học - công nghệ của Tổng cục;
i) Phối hợp với các đơn vị liên quan của Tổng cục để khai thác ứng dụng, chuyển giao, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo và các lĩnh vực khoa học, công nghệ biển có liên quan.


4. Về hợp tác quốc tế:
a) Tham mưu, đề xuất với Tổng cục trưởng chủ trương, kế hoạch mở rộng quan hệ với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;
b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tham gia đàm phán và trình Tổng cục trưởng nội dung, phương án đàm phán và theo dõi việc thực hiện các cam kết đối với lĩnh vực quản lý biển, hải đảo trong lộ trình hội nhập quốc tế của Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;
c) Liên hệ với các đối tác nước ngoài để huy động tham gia thực hiện các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài về lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; chủ trì xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế do Tổng cục làm chủ dự án và thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng của Vụ do Tổng cục trưởng giao;
d) Tham mưu, trình Tổng cục trưởng việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế nhân danh Tổng cục với đối tác nước ngoài và tổ chức quốc tế; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các điều ước, thỏa thuận quốc tế; chủ trì hoặc tham gia đàm phán và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng trình Tổng cục trưởng kế hoạch hằng năm đối với các đoàn đi công tác nước ngoài (gọi chung là đoàn ra), các đoàn nước ngoài đến làm việc với Tổng cục (gọi chung là đoàn vào); hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của đơn vị;
e) Chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra của Lãnh đạo Tổng cục; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục, Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan làm thủ tục cho các đoàn ra, đoàn vào theo quy định; đề xuất mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn chuyên môn và ngoại ngữ đối với các đoàn ra; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả các đoàn ra của Tổng cục; tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế và các hoạt động đối ngoại với các quốc gia, tổ chức nước ngoài;
g) Theo dõi, quản lý các đoàn vào làm việc với Tổng cục; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung làm việc và chuẩn bị thủ tục đón tiếp đoàn vào;
h) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về biển, hải đảo tại Việt Nam;
i) Thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối tổng hợp các hoạt động hợp tác quốc tế về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển vàhải đảo trong phạm vi cả nước; tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về biển và đại dương theo phân công của Tổng cục trưởng;
k) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Tổng cục đề xuất tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức đánh giá định kỳ kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án về hợp tác quốc tế được phê duyệt; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Tổng cục trưởng;
l) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục thực hiện công tác đào tạo của Tổng cục trong khuôn khổ các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài;
m) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo về các diễn biến động thái quốc tế có liên quan đến việc quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo;
n) Tham mưu, đề xuất các vấn đề có tính dự báo, chiến lược nhằm chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác quốc tế về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển;
o) Tham mưu, đề xuất các hoạt động hợp tác quốc tế nâng cao năng lực nghiên cứu, điều tra tài nguyên, môi trường biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển tại các vùng biển Việt Nam và vùng biển quốc tế;
p) Phối hợp thực hiện chức năng thông tin đối ngoại của Tổng cục và xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế của Tổng cục.


5. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.


6. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.


7. Quản lý công chức và tài chính, tài sản được giao của Vụ.


8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.


Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng.
2. Vụ trưởng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.
3. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
4. Công chức Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.


Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 394/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ
2. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
-  Như khoản 2 Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT
tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Lưu VT, TCBHĐVN, TCCB.G (100)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

<đã ký>

 

 


Trần Hồng Hà