Về trang chủ


10/05/2018

Vụ Kế hoạch - tài chính

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 788/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
-------------------


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  • Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê và đầu tư trong phạm vi quản lý của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch và dự toán ngân sách 05 năm, 03 năm và hằng năm của Tổng cục; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách 05 năm, 03 năm và hằng năm; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng.
2. Trình Tổng cục trưởng danh mục mở mới các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, danh mục mua sắm tài sản; kế hoạch đầu tư công hằng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn; chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển. Tham gia xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.
3. Trình Tổng cục trưởng phương án phân bổ, điều chỉnh kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; giao, điều chỉnh kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Thẩm định mục tiêu, nhiệm vụ, thiết kế kỹ thuật, nội dung, khối lượng công việc, dự toán kinh phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù; dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của các đơn vị trực thuộc Tổng cục để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc trình Tổng cục trưởng phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng; thẩm định dự toán nhiệm vụ khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng.
5. Tham gia xây dựng, góp ý các dự thảo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành hoặc lãnh thổ liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng.
6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
7. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
8. Tham gia hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ khác theo quy định của pháp luật; chủ trì thẩm định, trình Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc trình Tổng cục trưởng phê duyệt dự án và các bước tiếp theo của dự án hợp tác quốc tế, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ khác do Tổng cục thực hiện theo phân cấp của Bộ trưởng.
9. Kiểm tra, nghiệm thu dự án, nhiệm vụ chuyên môn; xác nhận khối lượng, chất lượng sản phẩm dự án, nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành theo niên độ do các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật.
10. Thẩm định dự án chuyên môn hoàn thành; thẩm tra quyết toán vốn đầu tư phát triển để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc trình Tổng cục trưởng phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.
11. Quản lý tài chính, kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II, bao gồm: hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục thực hiện chế độ tài chính, kế toán; chủ trì kiểm tra, xét duyệt và thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc Tổng cục; tổng hợp, trình Tổng cục trưởng báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm theo quy định.
12. Quản lý đối với tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục:
a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
b) Tham mưu, đề xuất phương án xử lý tài sản nhà nước (điều chuyển, thu hồi, nhượng bán, thanh lý) của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định; phương án xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước và các dự án có nguồn vốn được coi là từ ngân sách nhà nước khi kết thúc;
c) Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
d) Đầu mối đăng ký tài sản nhà nước, nhập dữ liệu, theo dõi, quản lý các tài sản theo quy định; quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước của Tổng cục.
13. Tổng hợp kế hoạch xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; thẩm định nội dung các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng.
14. Thực hiện công khai việc phân bổ và giao dự toán; quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; tổ chức thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo về nội dung thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước tại các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục.
16. Tổ chức, tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức kế hoạch, tài chính, kế toán và đầu tư trong Tổng cục.
17. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện công tác kiểm kê, thống kê theo quy định của pháp luật.
18. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
19. Quản lý công chức, tài chính và tài sản của Vụ theo quy định.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

 


Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng.
2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.
3. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
4. Công chức Vụ Kế hoạch - Tài chính làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 


Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 382/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính.
2. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
-  Như khoản 2 Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT
tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Lưu VT, TCBHĐVN, TCCB.G (100)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

<đã ký>

 

 


Trần Hồng Hà