Về trang chủ


04/05/2018

Vụ Tổ chức cán bộ

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 786/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
-------------------


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  • Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) tổ chức thực hiện công tác: tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc; công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách và lao động, tiền lương; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; dân chủ cơ sở; phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ chính trị nội bộ; hội và các tổ chức phi chính phủ (sau đây gọi chung là công tác tổ chức cán bộ) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.


Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Tổng cục trưởng:
a) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng năm, quy chế, quy định, đề án, dự án, nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
b) Các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng.
2. Về tổ chức bộ máy và biên chế:
a) Xây dựng, trình Tổng cục trưởng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng cục; thẩm định, trình Tổng cục trưởng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Tổng cục, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể, đổi tên các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
b) Xây dựng, trình Tổng cục trưởng hồ sơ dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; tổng hợp, trình Tổng cục trưởng hồ sơ dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thẩm định dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
c) Xây dựng, trình Tổng cục trưởng ban hành điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của các hội đồng (không bao gồm các hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án), ban chỉ đạo, ban quản lý thuộc Tổng cục; kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành;
d) Trình Tổng cục trưởng việc thành lập, sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc Tổng cục; các hội đồng (không bao gồm các hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án), ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;
đ) Trình Tổng cục trưởng việc phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật;
e) Xây dựng, trình Tổng cục trưởng kế hoạch và phương án phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp hằng năm đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục; theo dõi, thống kê, đánh giá tình hình sử dụng biên chế tại các tổ chức, đơn vị trực thuộc Tổng cục;
g) Tham gia ý kiến về việc thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực biển, hải đảo ở Trung ương và địa phương, việc thành lập các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực biển, hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng;
h) Thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổng hợp, trình Tổng cục trưởng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức của Tổng cục.
 

3. Về quản lý công chức, viên chức và người lao động:
a) Xây dựng, trình Tổng cục trưởng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục; quy định về phân cấp quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Trình Tổng cục trưởng tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Tổng cục;
c) Trình Tổng cục trưởng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, xin từ chức, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác theo phân cấp. Thẩm định hồ sơ đề nghị kỷ luật công chức, viên chức thuộc quyền quyết định của Tổng cục trưởng theo quy định; Hướng dẫn, kiểm tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, xin từ chức; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác, thôi việc, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục;
d) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức hằng năm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổ chức tuyển dụng và hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Tổng cục; trình Tổng cục trưởng hồ sơ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức của Tổng cục theo quy định;
đ) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện quy trình, thủ tục quy hoạch, bố trí, sử dụng, nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
e) Trình Tổng cục trưởng việc cử công chức, viên chức và người lao động đi công tác và giải quyết việc riêng ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp về quản lý công chức, viên chức của Bộ;
g) Hướng dẫn và tổng hợp nhận xét đánh giá cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo quy định; quản lý về số hiệu công chức, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức của Tổng cục theo phân cấp của Bộ; Kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức hằng năm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; trình Tổng cục trưởng danh sách công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật;
h) Quản lý hồ sơ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục trưởng; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện quản lý, khai thác sử dụng, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; thẩm định trình Tổng cục trưởng việc sửa chữa dữ liệu thông tin trong hồ sơ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
 

4. Về đào tạo, bồi dưỡng:
a) Trình Tổng cục trưởng quy hoạch, kế hoạch, quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực của Tổng cục; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hằng năm của Tổng cục; tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc Tổng cục theo phân cấp của Bộ;
b) Thực hiện việc cử và quản lý công chức, viên chức và người lao động đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ và Tổng cục.


5. Về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương:
a) Trình Tổng cục trưởng đề án thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc Tổng cục theo quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Trình Tổng cục trưởng việc nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; việc bổ nhiệm vào ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; việc nâng bậc lương, xếp lương đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục; xác nhận danh sách hưởng lương và phụ cấp lương của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các chế độ chính sách khác theo quy định;
c) Trình Tổng cục trưởng việc thông báo, quyết định nghỉ hưu đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục, công chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp về quản lý công chức, viên chức của Bộ và Tổng cục;
d) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện chế độ chính sách, lao động, tiền lương đối với công chức, viên chức và người lao động; hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc lập sổ bảo hiểm xã hội cho công chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục.
 

6. Về cải cách hành chính:
a) Trình Tổng cục trưởng việc phân công, ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
b) Xây dựng, trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; đề xuất phân cấp quản lý nhà nước về biển và hải đảo; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
 

7. Về thi đua, khen thưởng:
a) Xây dựng và trình Tổng cục trưởng kế hoạch, nội dung các phong trào thi đua của Tổng cục theo hướng dẫn của Bộ; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Thẩm định và trình Tổng cục trưởng việc công nhận sáng kiến, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, phong tặng các danh hiệu khoa học cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật;
c) Quản lý, tổ chức cấp phát hiện vật khen thưởng, trao tặng phần thưởng cho các tổ chức, cá nhân thuộc Tổng cục và các tổ chức, cá nhân khác theo phân công của Tổng cục trưởng.
 

8. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục quản lý theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục thành lập các đoàn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 

9. Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Tổng cục.


10. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổ chức thực hiện kiểm tra công tác tổ chức cán bộ sau khi kế hoạch được phê duyệt.


11. Thường trực Văn phòng Đảng ủy Tổng cục; giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.


12. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng của Vụ theo phân công của Tổng cục trưởng.


13. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.


14. Giúp Tổng cục trưởng quản lý các hội, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi thẩm quyền của Tổng cục theo quy định của pháp luật.


15. Quản lý công chức, tài sản của Vụ theo quy định.


16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.


Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng.
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.
3. Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
4. Công chức Vụ Tổ chức cán bộ làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.


Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 389/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

Nơi nhận :
-  Như khoản 2 Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT
tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Lưu VT, TCBHĐVN, TCCB.G (100)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

<đã ký>

 

 

 

 

Trần Hồng Hà