Về trang chủ

Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo được quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TCBHĐVN ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường"Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam"

Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Chức năng nhiệm vụ của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo được quy định tại quyết định số 781/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo"
Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo

Chức năng nhiệm vụ của Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo được quy định trong quyết định số 780/QĐ-TCBHĐVN ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”