Về trang chủ

Vụ Kế hoạch - tài chính

Chức năng nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch tài chính được quy định trong quyết định số 788/QĐBTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”

Vụ Tổ chức cán bộ

Chức năng nhiệm vụ của Vụ tổ chức cán bộ được quy định trong quyết định số 786/QĐBTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”

Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo được quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TCBHĐVN ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường"Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam"

Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Chức năng nhiệm vụ của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo được quy định tại quyết định số 781/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo"
Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo

Chức năng nhiệm vụ của Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo được quy định trong quyết định số 780/QĐ-TCBHĐVN ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”

Văn Phòng

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng được quy định trong quyết định số 778/QĐBTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam ”

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam được quy định tại quyết định số 787/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam "
Trung tâm Hải Văn
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Hải Văn được quy định tại quyết định số 782/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải Văn "
Vụ Chính sách và Pháp chế
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Chính sách và Pháp chế được quy định tại Quyết định số 776/QĐBTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam"
Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Chức năng nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, công nghệ được quy định trong quyết định số 777/QĐBTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo được quy định tại quyết định số 785/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo "
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc được quy định tại quyết định số 789/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc "
Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia được quy định tại quyết định số 784/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia "
Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển được quy định tại quyết định số 783/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển "