Về trang chủ

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam được quy định tại quyết định số 787/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam "
Trung tâm Hải Văn
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Hải Văn được quy định tại quyết định số 782/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải Văn "
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo được quy định tại quyết định số 785/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo "
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc được quy định tại quyết định số 789/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc "
Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia được quy định tại quyết định số 784/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia "
Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển được quy định tại quyết định số 783/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển "