Về trang chủ

Vụ Kế hoạch - tài chính

Chức năng nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch tài chính được quy định trong quyết định số 788/QĐBTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”

Vụ Tổ chức cán bộ

Chức năng nhiệm vụ của Vụ tổ chức cán bộ được quy định trong quyết định số 786/QĐBTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”

Vụ Chính sách và Pháp chế
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Chính sách và Pháp chế được quy định tại Quyết định số 776/QĐBTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam"
Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

Chức năng nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, công nghệ được quy định trong quyết định số 777/QĐBTNMT ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”