Về trang chủ


17/06/2020

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào đón các sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra trong năm 2020 của đất nước và dân tộc; trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội vinh dự được chào đón đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

ĐHĐTC 1

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Tham dự, động viên, khích lệ và chia vui với Đại hội còn có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, các đồng chí đại diện cho các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các Đảng bộ, Chi bộ các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ, Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tổng công ty tài nguyên và môi trường Việt Nam, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ. Đặc biệt, tham dự Đại hội có đông đủ 115/116 đồng chí đại biểu đại diện cho trên 320 đảng viên, 14 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

 

ĐHĐTC 2

Đồng chí Tạ Đình Thi, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Tạ Đình Thi, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu và khẳng định một tâm thế mới đối với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - một tổ chức còn hết sức non trẻ mới 12 tuổi đầu, chững chạc bước vào một thập kỷ mới - thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21 “Thế kỷ của đại dương”, “Thập kỷ của Liên hợp quốc về khoa học biển vì sự phát triển bền vững” và bắt tay triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội diễn ra trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thách thức đan xen, đặc biệt là tình hình Biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

 

Hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trong thời gian qua Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục tổ chức thành công các đại hội Đảng theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” với chủ đề: “Tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, hiệu suất làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất biển và hải đảo; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

 

Theo báo cáo trình tại Đại hội, năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, toàn Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát triển, từng bước khẳng định vị thế, uy tín là tổ chức thực hiện chức năng tham mưu, thực thi chức năng quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong Ngành tài nguyên và môi trường, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã cơ bản được hoàn thành với những kết quả quan trọng.

 

Công tác lãnh đạo xây dựng chính sách, pháp luật, công tác điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý khai thác, sử dụng, kiểm soát tài nguyên, bảo vệ môi trường biển đã đạt được nhiều tiến bộ. Đã tham mưu tổ chức thành công công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và xây dựng trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kính tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thảo nhựa đại dương và nhiều đề án, nhiệm vụ, dự án quan trọng khác. Tham mưu trình Quốc hội thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và hệ thống các văn bản dưới Luật, tạo nên một hành lang pháp lý khá đồng bộ trong quản lý tổng hợp tài nguyên, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường biển. Các văn bản quan trọng này không chỉ khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà chính là cơ sở, tiền đề quan trọng để định hình các nhiệm vụ của lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trong 5, 10 năm tới và những năm tiếp theo.

 

Công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã và đang đi trước một bước để bảo đảm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế. Công tác lập quy hoạch, công tác phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong quản lý tổng hợp vùng bờ và thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được tăng cường đáng kể. Hoạt động quản lý khai thác, sử dụng, kiểm soát tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo được chú trọng.

 

Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, kế hoạch - tài chính, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, văn phòng, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

 

“Nhìn lại chặng đường 5 năm chúng ta vừa đi qua, chúng ta thật tự hào và cảm thấy vinh dự về những thành tích, kết quả đã đạt được. Nhưng chúng ta càng thấy trách nhiệm của mình đối với con đường phía trước - con đường còn đầy khó khăn, gian khổ, đòi hỏi sự đồng lòng, nhất trí, ý chí, quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán và có thể cả sự kiên cường, tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ đó, chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn, thách thức và tới bến bờ của thành tựu và vinh quang”, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh.

 

ĐHĐTC 4

Toàn cảnh Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ, nhất trí thông qua các báo cáo chính trị của Đại hội, trong đó đã ghi nhận, đánh giá đúng những thành tích, kết quả nổi bật đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân mà Đảng bộ Tổng cục cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã được nghe các báo cáo tham luận của Chi bộ Vụ Chính sách và Pháp chế; Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính và Đảng bộ Viện nghiên cứu biển và hải đảo. Trên cơ sở phân tích, đánh giá bối cảnh quốc tế, trong nước, những điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với lĩnh vực quản lý thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục trong thời gian tới, Đại hội đã thảo luận thông qua các mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị và trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ tới. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông qua báo cáo tổng hợp góp ý cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

ĐHĐTC 3

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm với Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về những thành tích quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

 

“Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vấn đề quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo hiện nay chỉ không thuần túy là những vấn đề của ngành, lĩnh vực mà đã cụ thể hóa vào các Nghị quyết, Chỉ thị, Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Điều này đòi hỏi mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải nâng nhận thức và phương thức ứng xử với quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo ở một tầm cao mới, toàn diện và nhạy cảm hơn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW” đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh đồng thời yêu cầu Đảng bộ Tổng cục cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt: (i) Tăng cường chức năng tham mưu quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; (ii) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra trong Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, tham mưu giúp Bộ TN&MT thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (iii) Tập trung xây dựng các quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, hải đảo; đặc biệt là thực hiện tốt nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ để Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội trong năm 2021, 2022; tập trung đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản theo Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

 

Về lãnh đạo thực hiện công tác Đảng, đồng chí yêu cầu thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, nhất là việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng. Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh.

 

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Lê Công Thành tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm chính trị cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong những năm qua, Đảng bộ Tổng cục sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của mình, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện và đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa. 

ĐHĐTC 5

ĐHĐTC 6

Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội

 

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng điều lệ, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, với không khí dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt bầu ra 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025 đồng thời bầu 18 đồng chí trong tổng số 20 đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ Tổng cục đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

ĐHĐTC 7

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Sau đây là một số hình ảnh khác tại Đại hội:

  

ĐHĐTC 8

Chào mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chúc mừng Ban Chấp hành Tổng cục nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành nhiệm vụ


ĐHĐTC 8

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm


ĐHĐTC 1

ĐHĐTC 2

ĐHĐTC 3

ĐHĐTC 4

ĐHĐTC 5

ĐHĐTC 7

Hát mừng Đại hội thành công

 

Thu Thuỷ
Các bản tin cũ hơn