Về trang chủ

Tra cứu văn bản

  Tên văn bản: Nghị Quyết Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Số hiệu văn bản: 26/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 05/03/2020
  Ngày hiệu lực: 05/03/2020
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Tải văn bản

Nghị Quyết Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045