Về trang chủ

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển
Việc liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển được thực hiện theo nguyên tắc:
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển có các quyền sau đây:
Thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển
Giấy phép nhận chìm ở biển bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
Thủ tục cấp phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển
Việc liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển được thực hiện theo nguyên tắc:
Các điều kiện, yêu cầu gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại, cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển
Điều kiện, yêu cầu gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển:
Thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển
Thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển thực hiện như sau:
Lập và thẩm định chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
Việc lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được thực hiện theo 2 bước chính:
Quản lý tài nguyên hải đảo và phân loại hải đảo
Để thống nhất trong công tác quản lý tài nguyên hải đảo, đảm bảo việc khai thác, sử dụng tài nguyên hải đảo bền vững, thích ứng được với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bảo tồn, phát huy được các giá trị di sản văn hoá, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã quy định các yêu cầu chung đối với quản lý tài nguyên hải đảo, cụ thể:
Hành vi bị cấm hoạt động trên các quần đảo, đảo thuộc loại phải bảo vệ, bảo tồn
Các hoạt động bị cấm trên các quần đảo, đảo thuộc loại phải bảo tồn bao gồm:
Hành vi bị cấm hoạt động trên bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm thuộc loại phải bảo vệ, bảo tồn
Đối với bãi cạn lúc chìm lúc nổi, bãi ngầm phải bảo vệ, bảo tồn, nghiêm cấm các hoạt động sau đây:
Ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
Ứng phó sự cố tràn dầu, hoá chất độc trên biển được phân thành 3 cấp ứng phó là cấp cơ sở, cấp khu vực và cấp quốc gia, cụ thể:
Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 2013 quy định chi tiết về trách nhiệmxây dựng, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cấp tại Điều 7 và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg, cụ thể:
Xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động trong ứng phó sự cố tràn dầu và hoá chất độc trên biển
Thẩm quyền xác định và thông báo khu vực hạn chế hoạt động
Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạtđộng kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo là công cụ để đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, phản ánh khách quan, toàn diện hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các nội dung kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.
Vật, chất được nhận chìm ở biển
Vật, chất được cấp phép nhận chìm ở biển phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
Điều kiện của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhận chìm ở biển và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển
Tổ chức, cá nhân được xem xét cấp Giấy phép nhận chìm ở biển khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ
Để việc phân vùng cho các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường được xem xét một cách toàn diện đảm bảo sự hài hoà lợi ích giữa các ngành có tính đến những ưu tiên trong ngắn hạn và dài hạn đảm bảo mục tiêu của quy hoạch, việc phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ phải trên cơ sở nguyên tắc sau đây:
Phạm vi, nội dung và các trường hợp phải lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, gồm hai loại:
Hành lang bảo vệ bờ biển
Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.
Các tiêu chí và trách nhiệm xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là gì
Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bao gồm đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:
Tổ chức, cá nhân nước ngoài không được cấp phép tiến hành nghiên cứu khoa học trên các vùng biển Việt Nam trong trường hợp nào?
Tổ chức, cá nhân nước ngoài không được cấp phép tiến hành nghiên cứu khoa học trên các vùng biển Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau:
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam có các quyền
Tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp phép để tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam có các quyền
Cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo được bảo đảm như thế nào
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm bảo đảm sự tham gia thuận lợi, có hiệu quả của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Vùng bờ
Vùng bờ là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển.
Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải đảm bảo những yêu cầu
Để thống nhất quản lý hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, yêu cầu chung đối với tất cả các hoạt động điều tra cơ bản phải bảo đảm:

 | Trang sau »