Về trang chủ


Tình hình triển khai Đề án xây dựng Trung tâm nghiên cứu quốc tế về rác thải nhựa đại dương
Sáng ngày 12/06, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có buổi làm việc với các đơn vị trong Tổng cục về Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương.
Phê duyệt chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định số 2295/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 2966/QĐ-BTNMT về việc " Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường"

Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020

Quyết định số 742/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Quyết định số 406/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 "Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường