Về trang chủ


20/10/2020

Quyết định số 2261/QĐ-BTNMT Công nhận công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất

 
Ngày 12/10, Bộ Trưởng Trần Hồng Hà đã phê duyệt Quyết định 2261/QĐ-BTNMT Danh sách 04 công trình khoa học và công nghệ đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ nhất, gồm các Công trình khoa học sau:
 
Công trình KH 
 
Nguồn: monre.gov.vn
 
Các bản tin cũ hơn