Về trang chủ


11/08/2017

Đề xuất các nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ mở mới 2018

Hội đồng Khoa học - Công nghệ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt nam đã tổ chức cuộc họp đề xuất các  nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ mở mới 2018. Quyền Tổng cục trưởng Phạm Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng các cán bộ chuyên trách thực hiện các đề tài, dự án.

(Quyền Tổng cục trưởng Phạm Ngọc sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Phạm Ngọc Sơn yêu cẩu các đơn vị tham gia đề xuất các đề tài, dự án cần giải trình cụ thể và giải thích rõ về các nhiệm vụ, dự án được đề xuất, các nội dung về định hướng điều tra cơ bản trên biển.

(Toàn cảnh cuộc họp)

Thông qua danh mục đề xuất các đề tài Khoa học Công nghệ mở mới 2018, tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cùng lãnh đạo các đơn vị tham gia đã cùng nhau bàn bạc, trao đổi, đưa ra phương hướng và tiêu chí đánh giá nhằm thống nhất các nội dung, tên đề tài, dự án cũng như các mục tiêu và sản phẩm của các đề tài, dự án được đề xuất. Trên cơ sở đó lựa chọn các đề tài mang tính thực tiễn, khả thi cao để Tổng cục tổng hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt./.

Thu Loan

Các bản tin cũ hơn