Về trang chủ


20/12/2018

Nghiệm thu Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định kỹ thuật hành lang bảo vệ bờ biển

Ngày 19/12, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định kỹ thuật hành lang bảo vệ bờ biển”. Cơ quan trực tiếp chủ trì Đề tài là Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc, ThS. Nguyễn Công Minh làm chủ nhiệm.
 


Nghiem thu de tai


Đề tài thực hiện từ năm 2016-2018. Mục tiêu chính của đề tài đó là: Đề xuất được các giải pháp chính sách, pháp luật và thể chế để thiết lập, quản lý, rà soát và điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên; Có được cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất nội dung hướng dẫn thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên; Đề xuất được hướng dẫn thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.


Nội dung nghiên cứu của Đề tài bao gồm:


1. Thu thập, phân tích thông tin tài liệu về các nội dung liên quan đến thiết lập, quản lý, rà soát, điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên trên thế giới, trong khu vực và tại Việt Nam;
2. Nghiên cứu các yếu tố sinh thái và cảnh quan tự nhiên ảnh hưởng đến việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên;
3. Nghiên cứu xây dựng phương pháp tiếp cận và phương pháp luận thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên;
4. Nghiên cứu đề xuất phương pháp tiếp cận quản lý hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên;
5. Đề xuất nội dung hướng dẫn xác định chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực bảo vệ, duy trì dịch vụ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên;
6. Áp dụng thí điểm thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển lồng ghép với bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên tại tỉnh Thái Bình.
Kết quả chính của Đề tài đã đề xuất phương pháp tiếp cận thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực có hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên khác nhau; Đề xuất phương pháp xác định ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực có hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên khác nhau; Đề xuất giải pháp quản lý hành lang bảo vệ bờ biển lồng ghép với bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên.


Bảo vệ hệ sinh thái, dịch vụ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên vùng ven biển đã và đang được quan tâm và nghiên cứu, triển khai tại Việt Nam. Đã có nhiều cách tiếp cận và phương pháp để thực hiên nhiệm vụ này. Việc thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển, ngoài các lợi ích khác, cũng là một trong những công cụ để bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ven biển. Tuy nhiên việc thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển lồng ghép với bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ven biển còn là vấn đề còn mới tại Việt Nam cả về lý luận và thực tiễn. Do vậy, các kết quả của đề tài sẽ cung cấp các cơ sở khoa học, thực tiễn cho công tác thiết lập, quản lý, rà soát và điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển tại các khu vực bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên cả ở cấp ra chính sách và quyết định cũng như làm cơ sở cho việc thực thi tại địa phương.


Thu Loan

Các tin mới hơn