Về trang chủ


19/07/2017

Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về sử dụng bộ chỉ thị sinh học phục vụ đánh giá ô nhiễm kim loại nặng (Pb, Hg, As, Cd) khu vực cửa sông ven biển

      Đề tài  “Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về sử dụng bộ chỉ thị sinh học phục vụ đánh giá ô nhiễm kim loại nặng (Pb, Hg, As, Cd) khu vực cửa sông ven biển” đã được Hội đồng cấp cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức nghiệm thu. Cơ quan chủ quản đề tài là Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, do Th.s Mai Kiên Định làm chủ nhiệm.

      Nội dung nghiên cứu của Đề tài giải quyết một vấn đề quan trọng cốt lõi phục vụ việc xây dựng bộ chỉ thị sinh học đánh giá ô nhiễm kim loại nặng khu vực cửa sông ven biển Việt Nam. Kết quả của đề tài đưa ra sẽ là cơ sở khoa học cho các cơ quan nghiên cứu cũng như cho các nhà quản lý thống nhất về đối tượng, phạm vi trong quan trắc sinh học môi trường; dự báo, đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường cửa sông ven biển nhằm đạt được mục tiêu đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc ra quyết định quản lý biển và hải đảo ở Việt Nam. Đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài. Như vậy, đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng.

(Toàn cảnh cuộc họp)

      Việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về sử dụng các chỉ thị sinh học khu vực cửa sông ven biển, phục vụ đánh giá ô nhiễm kim loại nặng là một trong những cơ sở để các nhà quản lý thực hiện bộ tiêu chuẩn quan trắc môi trường cửa sông ven biển Việt Nam, phù hợp với tình hình thực tế của nước ta. Với mục tiêu thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá kinh nghiệm quốc tế sử dụng bộ chỉ thị sinh học phục vụ đánh giá ô nhiễm kim loại nặng khu vực cửa sông ven biển; phân tích, đề xuất lựa chọn một số loài sinh vật chỉ thị phù hợp phục vụ xây dựng bộ chỉ thị sinh học đánh giá ô nhiễm kim loại nặng khu vực cửa sông ven biển nước ta.

      Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã thực hiện được tất cả các hạng mục công việc đặt ra, cụ thể đã phân tích, đánh giá được kinh nghiệm quốc tế về quan trắc môi trường bằng phương pháp sinh học, kinh nghiệm sử dụng sinh vật chỉ thị trong quan trắc, đánh giá ô nhiễm kim loại nặng khu vực cửa sông ven biển, hiện trạng đa dạng sinh học khu vực cửa sông ven biển Việt nam, từ đó lựa chọn và bước đầu đề xuất 02 loài thân mềm loài Hàu đá (Saccostrea glomersta) và Ngao Bến Tre (Meretrix lyrata) là những loài phù hợp nhất trong các loài thân mềm làm sinh vật chỉ thị phục vụ đánh giá ô nhiễm kim loại nặng khu vực cửa sông ven biển Việt Nam.

      Đóng góp cho sự thành công của đề tài, ngoài lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt nam, lãnh đạo các Vụ chức năng, lãnh đạo Viện Nghiên cứu biển và hải đảo..., những cá nhân tham gia thực hiện đề tài còn có sự tham gia đóng góp các ý kiến quý báu của các chuyên gia trong quá trình thực hiện hội thảo phục vụ đề tài. Đề tài được thực hiện gấp rút trong thời gian 05 tháng, tuy nhiên được sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung đề ra.

      Trên cơ cở tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu, Chủ nhiệm Đề tài sẽ thực hiện chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo theo ý kiến Kết luận của Hội đồng nghiệm thu./.
 

Thu Loan

Các bản tin cũ hơn