Về trang chủ


Dự thảo khung kiến trúc cơ sở dữ liệu Tài nguyên và môi trường biển và hải đảo địa phương
Thực hiện Khoản 1 Điều 6 Thông tư 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đươc giao nhiệm vụ “Xây dựng khung kiến trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ cho việc đồng bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển quốc gia và cơ sở dữ liệu biển địa phương”.
Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Góp ý Dự thảo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 2018
Dự thảo 03 Quy chuẩn chuẩn kỹ thuật quốc gia 2018 gồm: 1- Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng biển trong điều tra hải văn ngoài khơi bằng tàu biển; 2- Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc thủy văn biển trong điều tra hải văn ngoài khơi bằng tàu biển; 3- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành và sử dụng hệ thống trạm rada biển cho trạm ven bờ