Về trang chủ


Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Góp ý Dự thảo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 2018
Dự thảo 03 Quy chuẩn chuẩn kỹ thuật quốc gia 2018 gồm: 1- Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng biển trong điều tra hải văn ngoài khơi bằng tàu biển; 2- Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc thủy văn biển trong điều tra hải văn ngoài khơi bằng tàu biển; 3- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành và sử dụng hệ thống trạm rada biển cho trạm ven bờ