Về trang chủ


25/12/2019

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” và "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"

 

Sáng ngày 25/12, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

 

HNTKTC 1

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các Cơ quan thường xuyên phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Cục Cảnh sát môi trường C05, Tổng cục Thuỷ sản, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục An ninh kinh tế. Về phía Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có sự tham dự của các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Tổng cục; các Cán bộ chủ chốt; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh của Tổng cục.

 

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng cho biết, năm 2019, Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục đã quyết liệt, quyết tâm và sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành, trọng tâm là các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, bảo đảm tiến độ đề ra. Tổng cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Tổng cục và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, trong đó có nhiều kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giao khu vực biển, cấp phép nhận chìm ở biển thực hiện đã đi vào nền nếp, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, địa phương có biển trong việc xử lý các hồ sơ giao khu vực biển để nhận chìm. Tham mưu, trình ban hành các quy định quản lý và tổ chức thẩm định, trình phê duyệt, bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đối với các hồ sơ cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Những kết quả đó đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển trên cả nước, nâng cao vị thế của Tổng cục và của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

HNTKTC 2

Phó Tổng cục trưởng Phạm Thu Hằng trình bày Báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 

Cụ thể, Tổng cục đã triển khai thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao; Đã rà soát, đánh giá, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Đẩy mạnh triển khai công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo được chú trọng và chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ cơ bản những khó khăn, vướng mắt trước mắt, bước đầu thiết lập nền tảng quản lý cho lâu dài trong đó tập trung vào các công tác: Quản lý điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu biển và hải đảo; Quản lý khai thác biển và hải đảo; Kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Công tác khoa học, công nghệ được quản lý ngày càng chặt chẽ, nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả; công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và có bước phát triển mạnh mẽ; Công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư đã được quan tâm hơn, giải quyết cơ bản những vấn đề tồn đọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án, nhiệm vụ, công tác quản lý được chấn chỉnh kịp thời và ngày càng đi vào nền nếp; Tổ chức bộ máy của Tổng cục đã được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin, tuyên truyền về biển và hải đảo ngày càng đi vào thực chất, công tác văn phòng có sự chuyển biến tích cực.

 

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác của Tổng cục như: một số công việc tiến độ còn chậm, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ có nơi, có lúc còn hạn chế; tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Tổng cục còn hạn chế, chưa tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, chưa chủ động, sáng tạo và đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; kinh phí cấp cho việc triển khai các nhiệm vụ, dự án cấp không đủ và dàn trải nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ, dự án thi công trên biển, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, ảnh hưởng đến quá trình triển khai nhiệm vụ, dự án. Có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan của những khó khăn, hạn chế trong đó có thể kể đến một số nguyên nhân chủ yếu: Tình hình Biển Đông có nhiều diễn biễn phức tạp, khó lường; Quản lý biển là lĩnh vực mới, có nhiều nội dung khó, nhạy cảm, mang tính đặc thù, trong khi cơ chế, chính sách, pháp luật còn chưa hoàn thiện, nguồn lực bảo đảm hết sức có hạn, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, trang thiết bị, tổ chức bộ máy chưa đáp ứng được yêu cầu; Hạn chế về năng lực, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Tổng cục, các địa phương không thể sớm khắc phục; một bộ phận chưa tâm huyết, trách nhiệm trong công việc, chưa chủ động, sáng tạo và đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Chế độ đãi ngộ đối với người lao động trực tiếp tham gia công tác điều tra tài nguyên môi trường biển còn thấp, chưa tương xứng với mức độ vất vả, nguy hiểm; do thu nhập thấp, nhiều cán bộ, công chức, viên chức người lao động chưa yên tâm công tác.

 

 

HNTKTC 3

Toàn cảnh Hội nghị

 

Về kế hoạch công tác năm 2020, Tổng cục xác định rõ, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) và Chiến lược 10 năm (2021 – 2030), kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước CHXHCNVN, đồng thời là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. Để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đặt quyết tâm năm 2020 chủ động vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, quán triệt sâu sắc và tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”"Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm". Trên cơ sở đó, Tổng cục xác định các mục tiêu, khâu đột phá: (1) Tập trung triển khai thưc hiện các kế hoạch, chương trình, dự án, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW; (2) Tiếp tục tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoạt động cấp phép, công tác kiểm tra, thanh tra; (3) Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; (4) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các giải pháp quản lý thông minh vào quản lý điều hành công việc. Trên cơ sở đó, Tổng cục đã đề ra các các nhiệm vụ trọng tâm cùng với một số giải pháp chủ yếu.

 

Báo cáo đã chỉ ra các giải pháp chủ yếu mà Tổng cục sẽ thực hiện nhằm rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại và thực hiện tốt các kế hoạch đề ra trong đó tập trung vào: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cải cách hành chính; Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác kế hoạch - tài chính; Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; Nâng cao chất lượng tham mưu rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hoàn thiện các quy định quản lý hoạt động khoa học, công nghệ; Nâng cao hiệu quả công tác văn phòng và đẩy mạnh công tác phối hợp, thông tin tuyên truyền.

 

Tại Hội nghị, Tổng cục cũng đã có các đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong đó quan trọng nhất là: Đề xuất điều chỉnh thống nhất các nội dung liên quan trong hệ thống quy định pháp luật đảm bảo phân định rõ trách nhiệm quản lý và thực hiện pháp luật về biển và đất đai; Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các dự án đã được phê duyệt về điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về biển, đảo; đồng thời quan tâm, tạo điều kiện để Tổng cục được bổ sung biên chế công chức, tuyển dụng bổ sung kịp thời số lượng công chức, viên chức còn thiếu, tăng cường công tác đào tạo, bổi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực biển và hải đảo. Tổng cục cũng kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai mạnh mẽ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vể môi trường biển, hải đảo, trọng tâm là bảo vệ hành lang bờ biển, ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm do rác thải nhựa đại dương, tràn dầu, hóa chất độc trên biển; Tạo điều kiện để Tổng cục thực hiện tốt các công việc được giao, nhất là trong công tác chính sách và pháp chế, kế hoạch – tài chính, tổ chức cán bộ, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, văn phòng.

 

Trong phần thảo luận tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục đã đóng góp các ý kiến trọng tâm nhằm bổ sung, làm rõ hơn một số nhiệm vụ quan trọng của Tổng cục thông qua các báo cáo tham luận về “Công tác kế hoạch năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2020 của Tổng cục” của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Huy Hoàng; “Công tác quản lý nhà nước về nhận chìm ở biển, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019” của Cục trưởng Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo Đỗ Văn Sen; và “Triển khai Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2019 về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030” của Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo Nguyễn Lê Tuấn.

 

Phát biểu đóng góp ý kiến với Tổng cục tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chánh văn phòng Bộ Đặng Ngọc Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Phạm Trung Lượng; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phan Tuấn Hùng; Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Phạm Phú Bình và Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường C05, Bộ Công an đã bổ sung một số nội dung về kết quả thực hiện, những hạn chế, tồn tại cũng như những biện pháp nhằm thống nhất, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của Tổng cục trong thời gian tới.

 

 

HNTKTC 5

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, quyết tâm cũng như nỗ lực và thành tích mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đạt được trong năm 2019 đồng thời cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài Bộ với Tổng cục để thực hiện tốt công việc.

 

Đối với những nội dung công việc cụ thể, Thứ trưởng ghi nhận sự cố gắng của Tổng cục trong việc xây dựng các đề án, nhiệm vụ và cho biết, số lượng đề án, nhiệm vụ mà Tổng cục đã thực hiện chiếm trên 25% trên tổng số các đề án, nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý, hiện nay việc xây dựng đề án, chương trình rất khẩn trương theo tiến độ nhưng việc tập trung tổ chức triển khai thực hiện cho thấy còn nhiều vấn đề và rất khó để đạt được như kỳ vọng. Đây là vấn đề đặt ra không chỉ của Tổng cục, của Bộ TN&MT mà còn là của rất nhiều các Bộ, ngành, cần phải có sự thay đổi thực sự về chất, rà soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

 

Đối với lĩnh vực biển đảo thì Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW phải là “xương sống” để thực hiện nhiệm vụ trong 10 năm tới và thể hiện thông qua Chương trình điều tra trọng điểm tài nguyên môi trường biển giai đoạn 2021-2030 và Đề án tăng cường năng lực lĩnh vực biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đây sẽ là căn cứ quan trọng để Tổng cục xây dựng các đề án, dự án phù hợp để Chính phủ bố trí nguồn lực.

 

Thứ trưởng để nghị, trong năm 2020 Tổng cục cần tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên: (i) Hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật, kiện toàn bộ máy từ trung ương đến địa phương cũng như đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo; (ii) Tiến hành mạnh mẽ hơn nữa khâu cải cách hành chính, sớm ban hành quy trình xử lý công việc nội bộ đảm bảo khoa học, khách quan, đi vào hoạt động thực sự của văn phòng một cửa; (iii) Tiếp tục phát huy thế mạnh và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đẩy mạnh hợp tác quốc tế song phương, đa phương, tập trung tổ chức tốt các hội nghị quốc tế quan trọng trong năm 2020; (iv) Lưu ý cân đối, bố trí các nguồn lực tổng hợp, ưu tiên đối với các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW.

 

“Lĩnh vực biển, hải đảo là lĩnh vực nóng bỏng hơn bao giờ hết hiện nay và đây là sự nghiệp chung của tất cả mọi người, của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân, là sự nghiệp sống còn của đất nước và là nhiệm vụ hết sức quan trọng của chúng ta”, Thứ trưởng nhấn mạnh đồng thời kêu gọi sự đồng tâm, giúp đỡ, ủng hộ của tất cả các cơ quan, các Bộ, ngành, sự phối hợp của các đơn vị trong Bộ TN&MT và đặc biệt là tính chủ động, tích cực, tiên phong của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Với tiền đề là những kết quả đạt được trong năm 2019, Thứ trưởng tin tưởng rằng, Tổng cục sẽ có những chuyển biến tích cực hơn nữa, thực sự về chất trong năm 2020, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn của Ban chấp hành Trung ương Đảng và của Chính phủ trong thời gian tới.

 

 

HNTKTC 4

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quý Kiên và góp ý của các Đại biểu tham dự Hội nghị

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi thay mặt Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trân trọng cảm ơn đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo vô cùng tâm huyết của Thứ trưởng Trần Quý Kiên cùng với các ý kiến đóng góp quý báu của Đại diện các đơn vị của Bộ TN&MT, các Cơ quan đang đồng hành cùng với Tổng cục và các đơn vị trong Tổng cục. Tổng cục trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát hơn nữa của lãnh đạo Bộ TN&MT, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT cũng như của các Cơ quan bạn để Tổng cục tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020 và những năm tiếp sau nữa.

 

Sau đây là một số hình ảnh các Đại biểu báo cáo tham luận và phát biểu ý kiến tại Hội nghị:

 

 

HNTKTC 1

Chánh văn phòng Bộ TN&MT Đặng Ngọc Điệp


 

HNTKTC 2

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ TN&MT Phạm Trung Lượng


 

HNTKTC 3

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ TN&MT Phan Tuấn Hùng


 

HNTKTC 4

Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ TN&MT Phạm Phú Bình


 

HNTKTC 5

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường C05, Bộ Công an


 

HNTKTC 6

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Huy Hoàng báo cáo tham luận “Công tác kế hoạch năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch ngân sách Nhà nước năm 2020 của Tổng cục”


 

HNTKTC 8

Cục trưởng Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo Đỗ Văn Sen báo cáo tham luận “Công tác quản lý nhà nước về nhận chìm ở biển, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019”


 

HNTKTC 7

Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo Nguyễn Lê Tuấn báo cáo tham luận “Triển khai Quyết định số 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2019 về Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

 

Thu Thuỷ

Các bản tin cũ hơn