Về trang chủ


23/05/2019

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

 

daiduong 1
Năm 2019, lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam quy mô cấp tỉnh sẽ tổ chức tại huyện Bạc Liêu.

Để tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 731/UBND-TNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, trong thời gian từ nay đến hết tháng 7/2019 tạo thành chuỗi hoạt động trong “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt, các sở, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; xác định và triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát động phong trào bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị và địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; phổ biến thông tin về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng phương tiện công cộng đối với môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp, ngành và tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo và đại dương hiện nay.
 
Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc; ưu tiên quản lý, kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại công trường xây dựng; chỉ đạo thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải; tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông; huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh từ cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn khí thải khác; tích cực triển khai chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa ven biển và trên các đảo.
 
Ngoài ra, căn cứ điều kiện thực tế, các ngành, địa phương tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, làm sạch bãi biển, khu du lịch biển....; hướng dẫn doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có thành tích, đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường...
 
UBND tỉnh cũng đề nghị UBMTTQVN tỉnh và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tăng cường tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn đối với hoạt động bảo vệ môi trường.
 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quảng Bình