Về trang chủ


04/06/2020

Công tác quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng biển và hải đảo

 

Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quản lý tổng hợp vùng bờ; qiao khu vực biển; thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được thực hiện bài bản, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng biển và hải đảo.
 
Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển
 
Căn cứ các quy định của pháp luật về quy hoạch, Tổng cục đã xây dựng, trình Bộ TN&MT Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia trình Chính phủ thẩm định, xem xét, phê duyệt; đã xây dựng trình Bộ TN&MT Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ thẩm định, xem xét, phê duyệt.
 
Căn cứ các Nhiệm vụ lập quy hoạch nêu trên sau khi được phê duyệt, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ sẽ được lập trong thời gian tới để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 
Về quản lý tổng hợp vùng bờ
 
Triển khai Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 2295), Tổng cục đã xây dựng, trình Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng, trình Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; tham mưu thành lập Ban điều phối thực hiện Chiến lược; trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ký Quyết định số 01/QĐ-BĐP ngày 25/9/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều phối thực hiện Chiến lược và Quyết định số 2363/QĐ-BTNMT ngày 02/10/2017 về việc thành lập Văn phòng cơ quan thường trực giúp việc Ban điều phối.
 
Ngày 31/7/2019, Tổng cục đã tham mưu Bộ TN&MT tổ chức họp Ban điều phối thực hiện Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan và 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. 
 
Tổng cục đã xây dựng, trình Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Báo cáo số 85/BC-BTNMT ngày 11/9/2019). Đồng thời tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động theo Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược.
 
Về giao khu vực biển
 
Đã tham mưu, trình Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 2495/QĐBTNMT ngày 28/10/2016 ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam; Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/06/2018 ban hành và công bố công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam với 6028 điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển, rút ngắn khoảng cách giữa hai điểm chỉ còn khoảng 500m/điểm và 1909 điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam (gồm: Bạch Long Vỹ, Cát Hải, Cô Tô, Cồn Cỏ, Côn Đảo, Lý Sơn, Nam Du, Phú Quốc, Phú Quý và Vân Đồn).
 
Tập trung tham mưu về công tác giao khu vực biển; tích cực phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý tài nguyên bảo và vệ tài nguyên biển đối với các tổ chức, cá nhân sau khi quyết định giao khu vực biển.
 
Công tác giao khu vực biển bước đầu đã đi vào nền nếp, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, địa phương có biển trong việc xử lý các hồ sơ giao khu vực biển để nhận chìm.
 
Ở phạm vi toàn quốc, năm 2019, các cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định giao khu vực biển cho các tổ chức để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định.
 
Về công tác thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
 
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thì việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) tại các địa phương có biển còn chậm. Tính đến tháng 12/2019, đã có 07/28 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre, Sóc Trăng) đã phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB là cơ sở để thiết lập HLBVBB (trong đó có 03 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ngãi, Phú Yên, Sóc Trăng đã xác định chiều rộng HLBVBB); có 08 tỉnh, thành phố đang hoàn thiện Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB; còn lại 13/28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển chưa thực hiện việc lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB.
 
Căn cứ Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Tổng cục đã kịp thời tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp tục đôn đốc các địa phương có biển về đẩy nhanh tiến độ việc thiết lập HLBVBB. - Triển khai Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 1570), Tổng cục đã tham mưu Bộ TN&MT phối hợp với các bộ, ngành hữu quan và các địa phương có biển xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược (Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ).
 
Quản lý điều tra cơ bản và xây dựng cơ sở dữ liệu biển và hải đảo
 
Công tác quản lý điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; xây dựng cơ sở dữ liệu biển và hải đảo được quan tâm, mang lại hiệu quả tích cực.
 
Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, Tổng cục đã đôn đốc, theo d i tiến độ quá trình thực hiện các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến 2010, tầm nhìn đến 2020 (Đề án 47). Tổng cục đã tập trung tiến hành tổng kết bước đầu 10 năm thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 theo Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 47); đã hoàn thành, trình Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo tổng kết; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết bước đầu 10 năm thực hiện Đề án 47 do Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội nghị.
 
Tổng cục đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Ngày 07/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 28/QĐ-TTg. Tổng cục đang xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp quản lý Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Chương trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp quản lý Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Đang chuẩn bị phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.
 
Tổng cục đã xây dựng Đề án tiếp nhận, quản lý và sử dụng tàu nghiên cứu khoa học biển do Nhật Bản trao tặng và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/QĐ-TTg phê duyệt Đề án. Thực hiện các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án, Bộ TN&MT đã tổ chức đoàn công tác tại Nhật Bản từ ngày 01 đến ngày 04/7/2019 để kiểm tra, đánh giá sơ bộ hiện trạng tàu Kaiyo Maru 2 mà phía Nhật Bản dự kiến trao tặng. Kết thúc chuyến công tác, Bộ TN&MT đã có Văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả chuyến công tác. Đã hoàn thiện Đề án hoạt động của Trung tâm Kiểm định và Quản lý bến đỗ trình Bộ TN&MT; nghiên cứu, xây dựng Dự án tăng cường năng lực trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm định và Quản lý bến đỗ.
 
Thường xuyên tham mưu các biện pháp để thực hiện Chỉ thị số 25/CTTTg ngày 01/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tổ chức quản lý Bến đỗ tàu nghiên cứu biển. Đồng thời, Tổng cục cũng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, dự án điều tra tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế biển và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển. Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển và hải đảo đã được đưa vào khai thác, chuyển giao sử dụng và bước đầu phát huy hiệu quả. Tổng cục tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu địa phương phục vụ đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Trung ương và địa phương.
 
VASI

 

 

Các tin mới hơn