Về trang chủ


03/09/2019

Hoạch định việc sử dụng không gian biển hiệu quả và bền vững

 

Quy hoạch không gian biển quốc gia là một trong 4 loại quy hoạch cấp quốc gia mà Luật Quy hoạch 2017 đã quy định. Quy hoạch này nhằm hoạch định, phân vùng để phát triển các ngành kinh tế biển, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
Tiếp đó tháng 5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Điều 21 Nghị định này đã quy định cụ thể về nội dung trong quy hoạch không gian biển quốc gia.
 
Trước đó, Chính phủ đã có các chỉ đạo, giao Bộ TN&MT xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Chính phủ phê duyệt.
 
* Quy hoạch không gian biển – 1 trong 4 quy hoạch lớn
 
Theo Luật Quy hoạch 2017, bên cạnh quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia thì quy hoạch không gian biển quốc gia là một loại quy hoạch cấp quốc gia – cấp cao nhất, cơ bản nhất trong hệ thống quy hoạch Việt Nam.
 
Các nội dung về quy hoạch không gian biển được quy định trong Điều 23 của Luật này.
 
Theo đó, nội dung quy hoạch không gian biển quốc gia xác định việc phân vùng chức năng và sắp xếp, phân bố và tổ chức không gian các ngành, lĩnh vực trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
 
Quy hoạch không gian biển quốc gia bao gồm nội dung chủ yếu như phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng không gian của các hoạt động trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; xác định các vùng cấm khai thác, các vùng khai thác có điều kiện, khu vực khuyến khích phát triển, khu vực cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; dự báo xu thế biến động của tài nguyên và môi trường, nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ môi trường trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong thời kỳ quy hoạch; dự báo bối cảnh và các kịch bản phát triển, đánh giá các cơ hội và thách thức cho các hoạt động sử dụng không gian biển; xác định các quan điểm và mục tiêu phát triển; định hướng bố trí sử dụng không gian các hoạt động trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; phân vùng sử dụng vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.
 
Quy hoạch không gian biển quốc gia là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức quản lý các hoạt động trên biển, là căn cứ để giao khu vực biển và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các tài nguyên biển và hải đảo trên cơ sở kết hợp hài hòa các lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh trên các vùng đất ven biển, vùng trời, vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. Đây là vấn đề mới đối với không chỉ các nhà quản lý và hoạch định chính sách, mà còn đối với ngay cả các nhà khoa học và quy hoạch; nội dung của quy hoạch có tính liên kết phát triển các ngành, lĩnh vực cao.
 
Phạm vi, nội dung Quy hoạch không gian biển quốc gia được xác định rộng lớn hơn quy hoạch sử dụng biển; việc lập Quy hoạch không gian biển quốc gia phải thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao là đầu mối xây dựng quy hoạch không gian quốc gia biển.
 
Hoạch định việc sử dụng không gian biển hiệu quả và bền vững 1
Ảnh minh họa
 
* Bộ TN&MT có trách nhiệm công bố, cung cấp thông tin và đánh giá thực hiện quy hoạch
 
Theo Luật Quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố, cung cấp thông tin và đánh giá thực hiện quy hoạch không gian biển quốc gia. Bộ TN&MT còn có trách nhiệm trình Chính phủ ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp và bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch và thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch không gian biển quốc gia.
 
Để xây dựng quy hoạch không gian biển quốc gia, Bộ TN&MT xác định cần điều tra, khảo sát, thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ lập quy hoạch. Quan trọng là từ cơ sở dữ liệu đó, phải phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh trực tiếp tác động và thực trạng sử dụng không gian của các hoạt động trên vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
 
Để quy hoạch có tầm nhìn xa, cần dự báo xu thế biến động tài nguyên và môi trường; các tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên và môi trường; nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên và yêu cầu bảo vệ tài nguyên môi trường trong vùng đất ven biển, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trong thời kỳ quy hoạch; đồng thời dự báo bối cảnh và các kịch bản phát triển; đánh giá cơ hội và thách thức cho các hoạt động sử dụng không gian biển.
 
Nguồn: monre.gov.vn