Về trang chủ


24/06/2020

[Infographic] – Các trọng điểm phát triển kinh tế biển trong 5 năm tới

 

Để thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Chính phủ đang triển khai Nghị quyết 26/NQ-CP với các trọng điểm phát triển trong 5  năm tới. Đây chính là tiền đề quan trọng để chúng ta tiến ra biển một cách nhanh, mạnh và bền vững.
 
Các trọng điểm phát triển kinh tế biển trong 5 năm tới

Nguồn: monre.gov.vn

Các tin mới hơn