Về trang chủ


22/12/2018

Những điểm thuận lợi trong thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao khu vực biển và nhận chìm ở biển

 

Với mục đích là việc thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng trong cung cấp dịch vụ công, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2017 ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định này có một số điểm thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiều thủ tục hành chính cùng một lúc về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao khu vực biển và nhận chìm ở biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Thứ nhất, thủ tục liên thông hành chính về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao khu vực biển và nhận chìm ở biển là thủ tục tự nguyện, không bắt buộc. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn liên thông các thủ tục hành chính hoặc vẫn thực hiện từng thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, việc liên thông các thủ tục hành chính này phải đảm bảo nguyên tắc là cùng đối tượng thực hiện, cùng thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cùng thời điểm thực hiện.
 
Thứ hai, trình tự thực hiện các thủ tục hành chính về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao khu vực biển và nhận chìm ở biển là thuận tiện, công khai và minh bạch. Tổ chức, cá nhân nộp đồng thời cùng một lúc hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển và hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để nhận chìm (kèm theo file số hóa của hồ sơ) bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về Văn phòng một cửa hoặc hình thức dịch vụ công trực tuyến tại dvctt.monre.gov.vn. Như vậy, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn phương thức gửi phù hợp cho mình không phải đến các cơ quan nhận hồ sơ khác nhau mà chỉ cần thông qua Văn phòng một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Đồng thời, việc tiếp nhận hồ sơ liên thông các thủ tục hành chính này được quy định rõ ràng về trình tự và thời gian, cụ thể như sau:
 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, Văn phòng một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ và chuyển về đơn vị xử lý ngay trong ngày tiếp nhận; trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì ngay buổi sáng ngày làm việc hôm sau (trước 12 giờ) phải chuyển hồ sơ đến đơn vị xử lý.
 
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trong thời hạn 04 ngày làm việc phải thông báo bằng văn bản về Văn phòng một cửa kết quả kiểm tra hồ sơ.
 
Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Văn phòng một cửa ký văn bản thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ ngay trong ngày làm việc hoặc sáng ngày làm việc hôm sau nếu nhận sau 16 giờ.
 
Thứ ba, thời gian thẩm định hồ sơ liên thông thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao khu vực biển và nhận chìm ở biển được rút ngắn rất nhiều. Ví dụ, trong thời hạn không quá 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Hội đồng triệu tập họp Hội đồng thẩm định hồ sơ liên thông thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao khu vực biển và nhận chìm ở biển, trong khi thời hạn thẩm định riêng đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển đã là không quá 60 ngày (thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định không quá  45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; việc thẩm định hồ sơ thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày đối với hồ sơ đề nghị giao khu vực biển).
 
Trường hợp về thời gian thẩm định đối với liên thông giải quyết thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển để nhận chìm cũng được rút ngắn rất nhiều so với việc thực hiện các hồ sơ riêng lẻ. Cụ thể, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp đồng tổ chức họp thẩm định hồ sơ, trong khi riêng đối với hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển không quá 30 ngày và không quá 20 ngày đối với hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ.
 
Ngoài ra, Quyết định số 3199/QĐ-BTNMT cũng quy định quy trình liên thông giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển; thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; thủ tục gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển và gia hạn quyết định giao khu vực biển. Theo đó, các quy định về trình tự giải quyết hồ sơ cũng rõ ràng, minh bạch và thời gian thẩm định cũng được rút ngắn rất nhiều tương tự như trường hợp liên thông 3 thủ tục hành chính nêu trên.
 
Như vậy, quy định về liên thông thủ tục hành chính về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao khu vực biển và nhận chìm ở biển, các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn liên thông 3 thủ tục hành chính hoặc 2 thủ tục hành chính cùng một lúc. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cùng một lúc  thực hiện các thủ tục hành chính này và giảm bớt thủ tục rườm rà, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, cá nhân.
 
Phạm Thị Gấm, 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam