Về trang chủ


30/11/2019

Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

 

Sáng ngày 27/11, Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo (Cục QLĐTB), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tiến hành họp tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

 

Căn cứ vào Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tổng cục, Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo (Cục QLĐTB) đã xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm 2019 với các nội dung trọng tâm và đã đạt được những kết quả nổi bật trong đó có thể kể đến các nhiệm vụ chủ yếu sau: (i) Xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; (ii) Xây dựng Đề án tiếp nhận, quản lý và sử dụng tàu nghiên cứu khoa học biển do Nhật Bản trao tặng; (iii) Nhiệm vụ đầu mối Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; (iv) Thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ (tiếp nhận hồ sơ cấp phép nghiên cứu khoa học biển trên vùng biển Việt Nam; quản lý và vận hành Trung tâm Kiểm định và quản lý Bến đỗ); (v) Thực hiện các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước; (vi) Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp trong các dự án, đề án, góp ý kiến đối với các văn bản với các cơ quan, đơn vị khác trong và ngoài tổng cục; (v) Hoàn thành các công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; kế hoạch - tài chính; Hành chính - Quản trị, Tổng hợp, Văn thư - Lưu trữ theo quy định; (vi) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về điều tra cơ bản tại địa phương,…

 

Đánh giá chung, trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, Cục QLĐTB đã chủ động phối hợp kịp thời với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo tiến độ được giao. Lãnh đạo Cục đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ và Tổng cục. Mặc dù Cục đã xây dựng kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ cụ thể, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ chưa đạt tiến độ đề ra.

 

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong kết quả đạt được, Cục QLĐTB đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cụ thể là: (i) Cần có sự phân công công việc cụ thể về nội dung và thời gian. Lãnh đạo Cục cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc; (ii) Tập thể đơn vị phải đoàn kết gắn bó, phối hợp tốt để giải quyết nhiệm vụ chuyên môn. Việc bố trí công việc phải phù hợp với trình độ năng lực, sở trường. Mỗi cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công việc; (iii) Cần có chế độ đãi ngộ, khen thưởng kịp thời để tạo tâm lý phấn khởi, hăng say trong công việc và khuyến khích tinh thần, ý thức tự giác trong giải quyết công việc của cán bộ; (iv) Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra, rà soát để phát hiện ra những thiếu sót, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kịp thời có biện pháp giải quyết để nâng cao chất lượng và tiến độ công việc; (v) Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Cục với các đơn vị chức năng của Tổng cục và các đơn vị có liên quan để giải quyết công việc.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Cục đã lên kế hoạch cho một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó nổi bật nhất là: (i) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (ii) Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ thuộc Đề án tiếp nhận, quản lý và sử dụng tàu nghiên cứu khoa học biển do Nhật Bản trao tặng; (iii) Nghiên cứu, xây dựng các quy định kỹ thuật, quy chế quản lý hệ thống thông tin, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ nhu cầu khai thác của các cá nhân, tổ chức. Nghiên cứu, xây dựng dự án Lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trên phạm vi cả nước đảm bảo công tác quản lý, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016; (iv) Xây dựng, tổ chức kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp, giao nộp kết quả điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; (v) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy trình thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Tiếp nhận, xử lý kịp thời các hồ sơ đề nghị cấp phép nghiên cứu khoa học biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; (vi) Hoàn thiện Đề án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm định và Quản lý bến đỗ; Đề án xây dựng và vận hành đội tàu điều tra, nghiên cứu biển. Nghiên cứu, xây dựng dự án tăng cường năng lực trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm định và Quản lý bến đỗ. Triển khai quản lý và vận hành có hiệu quả Trung tâm Kiểm định và Quản lý bến đỗ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; (vii) Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 01/10/2015 về tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tổ chức tổng kết đánh giá việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; (viii) Xây dựng Chương trình đào tạo nâng cao năng lực đối với lực lượng làm công tác điều tra khảo sát tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; (ix) Tăng cường trao đổi với các đối tác nước ngoài để thúc đẩy, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra cơ bản, trong việc đào tạo nguồn nhân lực về nghiên cứu, điều tra tài nguyên, môi trường biển và tìm kiếm sự viện trợ trang thiết bị điều tra cơ bản và tàu nghiên cứu biển; (x) Đẩy mạnh phối hợp với các địa phương có biển để hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, hải đảo. Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương thực hiện Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2016 về quy định chi tiết hồ sơ tài nguyên hải đảo, việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo phục vụ công tác quản lý nhà nước.

 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Cục QLĐTB cũng đã có những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm xem xét tạo điều kiện để Cục hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ đã đề ra.

 

Thu Thuỷ