Về trang chủ


27/08/2020

Kết quả thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia

 
 
Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TCBHĐVN ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia,
 
Căn cứ Công văn số 835/TCBHĐVN-TCCB ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc triển khai công tác tuyển dụng viên chức;
 
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-TTBQG ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia phê duyệt Kết quả xét tuyển, kết quả trúng tuyển và tuyển dụng các thí sinh trúng tuyển tại Kỳ xét tuyển viên chức năm 2020,
 
Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia  thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020.
 
Chi tiết thông báo tại đây