Về trang chủ


27/08/2020

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TCBHĐVN ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam;

Căn cứ Công văn số 803/TCBHĐVN-TCCB ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc triển khai công tác tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-QHĐTBN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam về việc Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020;

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam thông báo số 256/TB-QHĐTBN ngày 17/08/2020 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Nam năm 2020.

Chi tiết thông báo tại đây