Về trang chủ


19/05/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-TCBHĐVN ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia. Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia thông báo tuyển viên chức năm 2020 như sau:
 
Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết tại đây.
 
- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày: từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 18/6/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).
 
 - Địa điểm tiếp nhận phiếu và hồ sơ đăng ký dự tuyển: Văn Phòng Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia. Địa chỉ: Số 83, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.37618044.
 
TTBQG