Về trang chủ


25/09/2020

Triển khai lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định định quy định các vấn đề chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 2901/VPCP-NN ngày 14/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Nghị định quy định các vấn đề chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển đã được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh… (khoản 5 Điều 46 và khoản 3 Điều 47 Luật Thủy sản năm 2017) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình Chính phủ về Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ để trình Chính phủ.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này bao gồm:

a) Quy định về thế chấp quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao của tổ chức, cá nhân Việt Nam; cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để nuôi trồng thủy sản; quyền của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được giao khu vực biển, được thuê, nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển từ tổ chức, cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản;

b) Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh;

c) Việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển và tài sản gắn liền với khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản.

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai lấy ý kiến góp ý Dự thảo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Tải toàn bộ Dự thảo Nghị định tại đây!

Tải Dự thảo tờ trình Chính phủ tại đây!