Về trang chủ


03/07/2020

Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc thông báo kết quả xét tuyển, kết quả trúng tuyển và tuyển dụng các thí sinh trúng tuyển tại Kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TCBHĐVN ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc đã khẩn trương tiến hành các bước xét tuyển đúng quy định và đến ngày 26 tháng 5 năm 2020 đơn vị đã hoàn thành công tác xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu năm 2019.


Căn cứ Công văn số 616/TCBHĐVN-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc triển khai công tác tuyển dụng viên chức; ngày 30 tháng 6 năm 2020, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc ban hành Quyết định số 180/QĐ-QHĐTBB về việc phê duyệt kết quả xét tuyển, kết quả trúng tuyển và tuyển dụng 33 thí sinh trúng tuyển tại Kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
 
Chi tiết như file Quyết định đính kèm!