Về trang chủ


04/06/2020

Xây dựng chính sách, pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, tuyên truyền về biển và hải đảo

Trong thời gian qua, Tổng cục đã xây dựng, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) để trình Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc Bộ TN&MT ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách, pháp luật.
 
Thực hiện tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trình Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
 
Đây là Nghị quyết quan trọng, cấp thiết, mang tính thời đại của Đảng trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước liên quan đến biển, đảo diễn biến phức tạp; đặt ra yêu cầu đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương. Xuyên suốt Nghị quyết là phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh. Nghị quyết đề ra 05 chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển và ven biển; 03 khâu đột phá; 07 nhóm giải pháp chủ yếu.
 
Tổng cục đã xây dựng, trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; xây dựng, trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng, trình Ban Cán sự đảng Bộ ban hành Kế hoạch hành động số 646-KH/BCSĐBTNMT ngày 23/4/2020 thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.
 
Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 
Ngày 25/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với phạm vi điều chỉnh là quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam.
 
Để thực thi Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định (Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị định 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam); Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 (Quyết định Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc; Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg ngày 12/3/2018 ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam). 
 
Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các chiến lược, kế hoạch nhằm thực hiện khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo (Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 về kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2013); Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quản lý Tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐTTg ngày 17 tháng 12 năm 2014).
 
Bộ TN&MT đã ban hành 10 Thông tư hướng dẫn thi hành: (1) Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; (2)Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên, hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; (3) Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; (4) Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; (5) Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; (6) Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; (7) Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; (8) Thông tư số 74/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; (9) Thông tư số 33/2018/TTBTNMT ngày 26/12/2018 quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển; (10) Thông tư số 28/2019/TTBTNMT ngày 31/12/2019 quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam.
 
Quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
 
Thực hiện Luật biển Việt Nam, Tổng cục đã xây dựng, trình Bộ TN&MT để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Nghị định số 51/2014/NĐ-CP đã quy định cụ thể về thẩm quyền giao khu vực biển, thời hạn giao khu vực biển, hồ sơ, trình tự, thủ tục giao, gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển, trả lại, thu hồi khu vực biển, tiền sử dụng khu vực biển.
 
Ngày 07/12/2015, Bộ TN&MT đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển.
 
Tổng cục đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, trình Bộ TN&MT trình Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ có liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.
 
Tại Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP đã đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, đó là: tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép nhận chìm ở biển không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển để nhận chìm; quy định về thẩm quyền giao khu vực biển đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp, mở rộng thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển quyết định giao khu vực biển nằm trong phạm vi vùng biển 06 hải lý (trừ một số trường hợp thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Ủy ban nhân dân cấp huyện); bổ sung quy định việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; chỉnh sửa, bổ sung các quy định về tiền sử dụng khu vực biển để nhận chìm cho phù hợp với thực tiễn.
 
Xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình báo cáo Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Ngày 15/4/2020 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, hồ sơ dự thảo Nghị định đang được gửi lấy ý kiến Thành viên Chính phủ để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, ban hành.
 
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
 
Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, trong năm 2020, Tổng cục đang triển khai xây dựng 03 văn bản: (1) Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Thông tư ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trên biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; (3) Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đặc thù lĩnh vực biển và hải đảo (gồm các dịch vụ SNC: Hoạt động tàu đo đạc, khảo sát biển; đánh giá tiềm năng của các vùng biển, hải đảo của Việt Nam). Tổng cục đã trình Bộ TN&MT quyết định thành lập các Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và đang triển khai xây dựng các văn bản theo tiến độ được phê duyệt.
 
Ngoài ra, Tổng cục cũng đang triển khai lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về hoạt động lấn biển và chuẩn bị xây dựng Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành tàu điều tra tài nguyên, môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển Kaiyo Maru 2 do Nhật Bản trao tặng.
 
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, tuyên truyền về biển và hải đảo cũng được chú trọng
 
Hằng năm, Tổng cục đã tổ chức các cuộc tập huấn về Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân địa phương có biển; giúp Bộ phối hợp với các địa phương có biển và các cơ quan hữu quan tổ chức các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.
 
Đã tổ chức thực hiện hoàn thành Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2015. Hiện nay, đang triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giao đoạn 2018 - 2020 theo phân công trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018. 
 
Tổng cục đang xây dựng Đề án thành lập Giải thưởng Việt Nam về biển và đại dương.
 
VASI

 

 

 

Các tin mới hơn