Về trang chủ


01/05/2019

Góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

 

Sáng ngày 26/4, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chủ trì Hội thảo quốc gia góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 

Hoi thao NQ36 1
Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu khai mạc tại Hội thảo 
 
Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua ngày 22/10/2018. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là “đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển”. Chiến lược cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 cho từng lĩnh vực về: Kinh tế biển; xã hội; khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng như các chỉ tiêu tổng hợp.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quý Kiên khẳng định, đây là một chiến lược tổng thể, toàn diện, là nền tảng cho việc phát triển kinh tế biển, quản lý biển, hải đảo của nước ta trong giai đoạn tới với những khâu đột phá hết sức quan trọng và các nhiệm vụ, giải pháp vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra.
 
Thứ trưởng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể, thể chế hóa nghị quyết.
 
Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Đến nay, Bộ đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chuyên gia.
 
Với ý nghĩa quan trọng của Hội thảo nhằm góp phần vào thành công của việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận trên tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, cởi mở 02 nội dung: Một là, phân tích, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của các ngành kinh tế biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển. Hai là, góp ý, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.
 

Hoi thao NQ36 2
Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi trình bày tóm tắt Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
 
Về nội dung cơ bản của dự thảo Kế hoạch, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết, dự thảo Kế hoạch được chia làm 3 mục chính: (A) Mục đích, yêu cầu; (B) Nội dung, giải pháp; (C) Tổ chức thực hiện và Phụ lục là Bảng tổng hợp danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch.
 
Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm mục đích cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện và phân công cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương có liên quan.
 
Trong đó, Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 nhằm mục đích: (i) Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025 nhằm triển khai các chủ trương lớn, khâu đột phá, các giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW. (ii) Phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng huy động các nguồn lực của nền kinh tế, bao gồm ngân sách nhà nước, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và viện trợ phát triển. (iii) Thực hiện tốt Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 là điều kiện căn bản và quan trọng để thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Dự thảo Kế hoạch đề ra 06 Nội dung và giải pháp chính, gồm có: (1) Về quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; (2) Về phát triển kinh tế biển, ven biển; (3) Về nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; (4) Về khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; (5) Về môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (6) Đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.
 
Dự thảo Kế hoạch đã nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.
 
Bên cạnh nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương, tại dự thảo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Bộ Chính trị quan tâm chỉ đạo lồng ghép các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW vào trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo các các Tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ và Cơ quan điều phối liên ngành trong việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; đề nghị Quốc hội xem xét đưa vào chương trình công tác để xem xét thông qua các dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết; điều chỉnh, bổ sung và bố trí ngân sách triển khai chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết; đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp đẩy mạnh các hoạt động giám sát, tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
 

Hoi thao NQ36 3
Toàn cảnh Hội thảo 
 
Tại Hội thảo, đại diện các Bộ ngành, địa phương đã góp ý, tham luận về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong các ngành: du lịch biển, hàng hải, dầu khí, thủy sản, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển; tham luận của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng; tham luận về ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ tiên tiến và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
 
Sau Hội thảo, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch để trình Chính phủ.
 
Nguồn: monre.gov.vn