Về trang chủ


12/06/2019

Tình hình triển khai Đề án xây dựng Trung tâm nghiên cứu quốc tế về rác thải nhựa đại dương

 
Sáng ngày 12/06, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có buổi làm việc với các đơn vị trong Tổng cục về Đề án xây dựng Trung tâm nghiên cứu quốc tế về rác thải nhựa đại dương. 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, theo đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được giao chủ trì xây dựng Đề án xây dựng Trung tâm nghiên cứu quốc tế về rác thải nhựa đại dương (sau đây gọi tắt là Đề án). Đồng thời, trên cơ sở các sáng kiến của Việt Nam về rác thải nhựa đại dương đã đề xuất tại Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) và triển khai kết quả Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tổ chức tại Canada vào ngày 09 tháng 6 năm 2018, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chỉ đạo Viện nghiên cứu biển và hải đảo chủ trì xây dựng Đề án.
 
Tình hình triển khai Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương 1
Khung cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo, Viện cũng đã tập trung tìm hiểu về các mô hình tương tự của Trung tâm ở một số nước trong khu vực và trên thế giới (Trung Quốc, Đức) và đề xuất các nội dung về mục tiêu, định hướng công năng, cơ chế hoạt động, cơ chế tổ chức nhân sự và trụ sở của Trung tâm,… để hoàn thiện Đề án với mục tiêu là xây dựng một cơ sở tri thức, nâng cao năng lực nghiên cứu, triển khai ứng dụng liên quan đến rác thải nhựa ở khu vực các biển Đông Á nhằm đạt được các thành công trong việc giảm thiểu rác thải nhựa cũng như bảo đảm hiệu quả việc kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực các biển Đông Á, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác với các nước trên thế giới và khu vực giải quyết các vấn đề ít nhạy cảm ở Biển Đông.

Các ý kiến góp ý từ phía các đơn vị: Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách và Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ đều cơ bản thống nhất với kết cấu nội dung của đề xuất của Đề án, tuy nhiên cần phải nghiên cứu và làm rõ hơn nữa, đặc biệt các vấn đề về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và nguồn lực của Trung tâm.
 
Tình hình triển khai Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương 2
Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh, ý tưởng Đề án đã được đề xuất, thảo luận tại các diễn đàn quốc tế và nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ rộng rãi của các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới và khu vực. Thêm vào đó, vấn đề rác thải nhựa đặc biệt là rác thải nhựa đại dương hiện đã được đưa ra trong các chương trình nghị sự cao nhất của Đảng và Nhà nước, đã được chiến lược hoá trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch hành động Quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 sẽ sớm được trình Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch tổng thể Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển; và các chương trình, dự án hợp tác quốc tế khác. Do đó việc nghiên cứu xây dựng Đề án là rất cần thiết và mang tính cấp bách.

Tuy nhiên vì đây là một Đề án liên quan đến thành lập tổ chức do đó cần phải bám sát và làm rõ các vấn đề quan trọng về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất, cơ chế phối hợp, hợp tác,… Ngoài ra, đây là một sáng kiến mang tính quốc tế vì vậy việc triển khai cần thiết phải được nghiên cứu đầy đủ, toàn diện đặc biệt là dựa trên kinh nghiệm quốc tế. Tổng cục trưởng đề nghị Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tập trung nguồn lực nghiên cứu việc lập đề án thành lập Trung tâm và quan trọng là phải đưa ra được lộ trình, kế hoạch cụ thể và có tính khả thi cao”, Tổng cục trưởng kết luận buổi làm việc.
 
Thu Thuỷ
 
Các tin mới hơn