Về trang chủ


09/11/2018

Công bố Chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 09/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3434/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Theo Quyết định này, Bộ TN&MT đã giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức công bố công khai kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Kết quả đánh giá bao gồm các chỉ số đánh giá và xếp loại kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo tập trung vào các nội dung sau: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; (2) Rà soát, hệ thống hóa, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; (3) Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo; tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; (4) Định kỳ quan trắc và đánh giá hiện trạng chất lượng nước, trầm tích và đa dạng sinh học của các khu vực biển và hải đảo; (5) Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo; cải thiện và phục hồi môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái; (6) Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; (7) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo; (8) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, giải quyết khiếu nại tố cáo.


 Xem chi tiết Quyết định số 3434/QĐ-BTNMT ngày 09/11/2018 tại đây.

 

Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam