Về trang chủ


23/12/2018

Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Trong năm 2018, công tác lãnh đạo, điều hành của cá nhân, tập thể của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo (Cục) bảo đảm đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả công việc được giao: Tiếp tục rà soát xây dựng và đề xuất hoàn thiện văn bản QPPL nhằm hoàn thiện các quy định về KSTN và Bảo vệ môi trường biển; tham mưu trình Tổng cục hướng dẫn các địa phương về cấp phép nhận chìm, ban hành kế hoạch giám sát sự cố môi trường, đánh giá kết quả môi trường biển… Tiếp nhận giải quyết hồ sơ nhận chìm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong, ngoài Tổng cục bảo đảm đúng quy chế, hiệu quả.

 

TK Cục Kiem soat


Đối với công tác kiểm soát tài nguyên và giám sát sự cố môi trường biển, hải đảo: Cục đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm 2018, tổ chức các đoàn khảo sát, nắm bắt tình hình và kiểm tra  việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Định, Hải Phòng,...Đồng thời, chủ động theo dõi dư luận, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng tình hình môi trường biển, hải đảo; tổ chức kiểm tra, nắm bắt thông tin và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục nhằm kịp thời đề xuất hướng giải quyết; Thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I, 6 tháng, Qúy III và 9 tháng đầu và cả năm 2018  của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Chủ động cung cấp thông tin vi phạm về tài nguyên và môi trường gửi Thanh tra Bộ để báo cáo Lãnh đạo Bộ.


Bên cạnh đó, Cục đã xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển năm 2018; Phối hợp với Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đi khảo sát, nắm bắt tình hình các hoạt động trên biển và ven bờ từ Quảng Bình đến Nghệ An; Cử cán bộ của Tổng cục tham gia tuần tra liên hợp nghề cá trên Vịnh Bắc Bộ Việt Nam; Tổ chức hội thảo khoa học và sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp.


Cục đã phát huy vai trò của cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2018. Cụ thể: Cục đã phối hợp Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn triển khai việc kiểm tra Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại các địa phương năm 2018 tại Hải Phòng, Nghệ An...; Tham gia các Hội thảo, tập huấn về công tác ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; Rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định về ứng phó sự cố tràn dầu trên biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thực hiện các nhiệm vụ giám sát, ứng phó các nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu trên biển cũng như tham gia khắc phục, giải quyết khi sự cố tràn dầu xảy ra.


Năm 2018, Cục tiếp tục thực hiện xử lý 04 hồ sơ chuyển tiếp từ năm 2017 và năm 2018 tiếp nhận xử lý 04 hồ sơ cấp phép nhận chìm ở biển. Đối với các hồ sơ nhận chìm Cục đã chủ động nghiên cứu hồ sơ tham mưu xử lý, thành lập Hội đồng, Tổ chức họp Hội đồng thẩm định hồ sơ; yêu cầu các đơn vị hoàn thiện theo đề nghị của Hội đồng, tổng hợp báo cáo Bộ. Hiện nay đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trường xem xét, bổ sung hồ sơ và trình Bộ cấp phép.


Ngoài ra, Cục đã chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế: Chủ trì xây dựng  nội dung về tràn dầu trong dự án “Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ” do KOICA (cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc) tài trợ. Hiện nay, Tổng cục và đại diện phía KOICA đã thống nhất các nội dung chính của dự án làm cơ sở triền khai thực hiện trong năm 2018; Thực hiện nhiệm vụ “Hợp tác quốc tế với Campuchia, Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên quan trong việc chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2018”: Xây dựng và trình Tổng cục phê duyệt thuyết minh, dự toán tổ chức thực hiện bảo đảm theo kế hoạch.


Tập trung thực hiện kế hoạch,  nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Thứ nhất: Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các văn bản.

Dự thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Phối hợp với Viện nghiên cứu biển và hải đảo trình dự thảo Thông tư về việc quy định quy trình kỹ thuật sử dụng chất phân tán dầu tràn trên biển Việt Nam.

Thứ hai: Tập trung tham mưu giải quyết các hồ sơ nhận chìm, hướng dẫn địa phương thực hiện tốt các quy định Luật tài nguyên, môi trường trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn về cấp phép nhận chìm ở biển; ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo...

Thứ ba: Thực hiện nhiệm vụ hoạt động của cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2019.

Triển khai thực hiện Quyết định 1862/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018-2020.

Thứ tư:  Tổ chức, triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019.

Thứ năm: Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chuyên ngành: Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Thứ sáu: Tổ chức việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Thứ  bảy: Triển khai nhiệm vụ “Hợp tác quốc tế với Campuchia, Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên quan trong việc chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển năm 2019”.


Thu Loan