Về trang chủ


22/12/2018

Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019

Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cùng với đó sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, ngay từ đầu năm 2018, Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo (Cục QLĐTB) đã tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện các Đề án, Chương trình do Chính phủ, Bộ và Tổng cục giao, thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế, sự phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục,… Bên cạnh những mặt còn tồn tại, hạn chế, trong năm qua, tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của của Cục QLĐTB đã luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo.

 

 

TK CỤC QLĐTB

Toàn cảnh Hội nghị


Trong năm vừa qua, Cục QLĐTB đã tập trung nguồn lực, tích cực trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 (Nghị quyết số 84/NQ-CP).


 Xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa X  về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 (Nghị quyết số 09-NQ/TW), sau quá trình tập trung nhân lực và thời gian xây dựng Đề án, ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện nay, theo sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục, Cục QLĐTB đang tiến hành xây dựng Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.


Công tác quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo:

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đầu mối Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, Cục QLĐTB đã tích cực tham mưu xây dựng Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Nhà nước năm 2018; tổ chức Hội thảo phục vụ sơ kết 10 năm thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (Đề án 47); Báo cáo đề xuất việc dừng, giãn một số dự án chưa thực sự cấp bách thuộc Đề án 47. Xây dựng báo cáo về công tác kiểm tra các nhiệm vụ, dự án; Tham mưu, xây dựng báo cáo số 62/BC-BTNMT ngày 24/7/2018 của Bộ báo cáo Chính phủ về Tổng kết bước đầu 10 năm thực hiện Đề án 47; Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Cục đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 47.


Tập trung các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Chương trình trọng điểm):

Theo chỉ đạo của Tổng cục, Cục QLĐTB đã thực hiện xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá các dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn của các bộ, ngành và địa phương đề xuất phục vụ xây dựng Chương trình trọng điểm. Cục đã Trình Tổng cục dự thảo, gửi lấy ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học; tổ chức Hội nghị với sự tham gia của một số bộ, ngành, đại diện các cơ quan thực hiện các dự án thuộc Đề án 47 để lấy ý kiến góp ý Thuyết minh Chương trình trọng điểm và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm. Hiện nay, Cục đang hoàn thiện theo ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo thuyết Minh, báo cáo Tổng cục trình Bộ, đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2019.


Tích cực trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Trong năm 2018, để tiếp tục hoàn thiện hệ thống VBQPPL phục vụ công tác quản lý nhà nước, Cục đã phối hợp cùng Trung tâm trắc địa và Bản đồ biển và các đơn vị liên quan xây dựng và trình Tổng cục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 ban hành quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ 1:5.000.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành  Quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trên vùng biển Việt Nam.

Tham gia góp ý xây dựng: Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Cử cán bộ tham gia Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật về khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu trên biển. Tham gia Ban soạn thảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng biển ngoài khơi bằng tàu biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động của trạm radar biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn ngoài khơi bằng tàu biển.

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;

Ngoài ra, Cục còn tham gia góp ý dự thảo các văn bản, quy chế, kế hoạch và chương trình về các lĩnh vực khác trong và ngoài Bộ,...


Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm trong năm 2019:

1. Hoàn thành các nội dung và tiến độ xây dựng dự thảo Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trình Tổng cục và Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2019. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan tham mưu thực hiện Chương trình trọng điểm.

2. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tổng cục và các đơn vị liên quan để xây dựng Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và triển khai thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt.

3. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Tổng cục các giải pháp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 01/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Kế hoạch về thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Tiếp nhận, xử lý kịp thời các hồ sơ đề nghị cấp phép nghiên cứu khoa học biển cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

6. Hoàn thiện trình phê duyệt Đề án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm định và Quản lý bến đỗ; Đề án xây dựng và vận hành đội tàu điều tra, nghiên cứu biển. Nghiên cứu, xây dựng dự án tăng cường năng lực trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm định và Quản lý bến đỗ. Triển khai quản lý và vận hành có hiệu quả Trung tâm Kiểm định và Quản lý bến đỗ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Xây dựng Chương trình đào tạo nâng cao năng lực đối với lực lượng làm công tác điều tra khảo sát tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

8. Tăng cường trao đổi với các đối tác nước ngoài để thúc đẩy, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra cơ bản, trong việc đào tạo nguồn nhân lực về nghiên cứu, điều tra tài nguyên, môi trường biển và tìm kiếm sự viện trợ trang thiết bị điều tra cơ bản và tàu nghiên cứu biển.

9. Đẩy mạnh các chuyến công tác làm việc với các địa phương có biển để hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển.


Thu Loan