Về trang chủ


24/12/2018

Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Trong năm 2018, công tác lãnh đạo, điều hành của cá nhân, tập thể Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo (Cục) đảm bảo đúng quy chế làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm từng thành viên của Cục, chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.


Một số kết quả nổi bật trong công tác thực hiện nhiệm vụ 2018

Cục đã tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện các quy định về khai thác tài nguyên biển và hải đảo; Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao về xây dựng Quy hoạch biển Việt Nam; thực hiện tốt việc tiếp nhận Hồ sơ giao khu vực biển, đề xuất các giải pháp về thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Tổng cục trong việc thực hiện quy chế làm việc của Tổng cục, thường xuyên kiểm tra đôn đốc cán bộ công chức và người lao động trong việc chấp hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan;  Chủ động tham mưu, góp ý các văn bản của các Bộ, ngành ở trung ương và các địa phương về lĩnh vực có liên quan đến QLNN về biển, hải đảo. Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm của Lãnh đạo Cục, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục đều đồng lòng đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2018.


Đặc biệt, với vai trò là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (viết tắt là Nghị định số 51/2014), Cục đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục xây dựng hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014, dự thảo Nghị định thi hành một số điều của Luật quy hoạch; phối hợp với Tổ soạn thảo Thông tư của Viện Chiến lược phát triển hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế kỹ thuật cho việc lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thủy sản; dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; dự thảo Thông tư thu lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.


Nhìn chung, công tác tham mưu, góp ý và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đã được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ và chất lượng của văn bản; kịp thời đề xuất những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước.


Cùng với đó, trong năm qua, Cục đã tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trong công tác thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về xây dựng Quy hoạch biển không gian biển quốc gia; Quy hoạch Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; Thực hiện nhiệm vụ thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; Triển khai Quyết định số 2295/2014/ QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định 914/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.


Cục đã Cử cán bộ tham gia vào Ban quản lý dự án và Nhóm công tác kỹ thuật thực hiện Dự án Tăng cường thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam, giao đoạn 2015-2019 trong khuôn khổ Dự án khu vực Tăng cường thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững biển Đông Á giai đoạn 2; Xây dựng các nội dung Văn kiện Dự án Thiết lập nền tảng cho QLTHVB tại một số tỉnh ven biển Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ nhằm hỗ trợ triển khai các nội dung QLTHVB bao gồm dự thảo Hướng dẫn về QLTHVB và xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ QLTHVB trong giai đoạn 2019-2020 (trên cơ sở Biên bản thảo luận ký kết với KOICA và Quyết định số 1457/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Thiết lập nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại một số tỉnh ven biển Việt Nam”; Tiến hành rà soát, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo bộ về đề xuất hoàn thiện tổ chức Ban điều phối: Theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 31/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ban điều phối gồm 37 thành viên cấp Thứ trưởng.


Năm 2018, Dự án “Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”, Cục đã hoàn thành theo quyết định phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục đã phối hợp với các đơn vị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia hoàn thiện các sản phẩm của Dự án được phê duyệt theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng; tổ chức các Hội đồng nghiệm thu niên độ 2018, Hội đồng nghiệm thu dự án các cấp. Hiện nay, hệ thống 02 máy chủ đặt tại Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã vận hành 24/24giờ/ngày đảm bảo cung cấp thông tin và xử lý hồ sơ đề nghị giao khu vực biển.


Đối với Dự án: Thiết lập nền tảng cho QLTHVB tại một số tỉnh ven biển Việt Nam, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cục đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Thiết lập nền tảng cho QLTHVB tại một số tỉnh ven biển Việt Nam tại Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 30/10/2018. Cùng với đó, ngày 01/11/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi Công văn số 7982/BKHĐT-KTĐN tới Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đề nghị Chính phủ Hàn Quốc cung cấp viện trợ không hoàn lại đối với Dự án nêu trên. Đồng thời, Cục đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là chủ dự án; tiếp tục làm việc với KOICA Việt Nam và các đơn vị tư vấn của Hàn Quốc về các nội dung của dự án, chuẩn bị cho việc dự thảo văn kiện dự án theo quy định.


Ngoài ra, Lãnh đạo Cục rất chủ động, sát sao trong việc liên hệ làm việc với các tổ chức Quốc tế: World Bank (WB), KOEM, GIZ để thúc đẩy quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

 

TK Cục QLKT

Tập trung thực hiện  kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2019

Theo báo cáo của Cục tại Hội nghị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019, thời gian tới, Cục tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu và giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng biển và hải đảo; phối hợp, thực hiện, trả lời, góp ý văn bản của các Bộ, ngành, địa phương yêu cầu đảm bảo về thời gian và chất lượng. Cụ thể, Cục sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tham gia xây dựng và góp ý các văn bản quy phạm pháp luật.


2. Sớm hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP để trình Chính phủ ban hành.


3. Xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình quản lý, vận hành, khai thác hệ thống kỹ thuật về giao khu vực biển để trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành.


4. Triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển Việt Nam và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đạt chất lượng và tiến độ theo đúng Quyết định được phê duyệt.


5. Triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển; phân loại hải đảo và việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý sử dụng biển và hải đảo;


6. Triển khai Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Hoàn thiện phương án tổ chức và kinh phí hoạt động cho Văn phòng Ban điều phối; Đôn đốc các Bộ ngành triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch hành động theo Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016; Tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục để trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt các nhiệm vụ chưa được triển khai tại Quyết định số 914/QĐ-TTg cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ.


7. Về triển khai thực hiện các đề tài, dự án: Phối hợp với các đơn vị xây dựng và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt văn kiện Dự án “Thiết lập nền tảng cho việc quản lý tổng hợp môi trường biển ở Việt Nam” sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua cơ quan Phát triển quốc tế Hàn Quốc (KOICA); Tham mưu Lãnh đạo Tổng cục về việc thành lập Ban quản lý dự án và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


8. Các nhiệm vụ khác: Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ công chức theo nhu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; Tổng hợp tình hình thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng biển và hải đảo của các ngành, địa phương. Tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý khai thác và sử dụng bền vững các vùng biển, ven biển, hải đảo; Phối hợp với Văn phòng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện tốt phần mềm quản lý hồ sơ trên mạng; Phối hợp và thực hiện tốt về Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ;  Xây dựng và tham gia đóng góp các văn bản theo yêu cầu của Tổng cục và các Bộ, ngành có liên quan.


Một số đề xuất, kiến nghị của Cục tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước được Tổng cục và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, trong thời gian tới, Cục đề nghị Tổng cục chỉ đạo sâu sát, quyết tâm các nội dung trọng tâm sau:


1. Triển khai Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Sớm tổ chức hướng dẫn triển khai Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và tập huấn về lập chương trình QLTHTNVB cho các địa phương ven biển;
- Tổ chức các đợt kiểm tra, làm việc với các địa phương về triển khai QLTHTNVB để nắm bắt thông tin và có những điều chỉnh thích hợp;
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm huy động và tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế và khu vực cho các hoạt động về QLTHVB;
- Bổ sung cấp kinh phí cho 08 nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện:
Đối với các nhiệm vụ đang được thực hiện: Bố trí kinh phí theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo quá trình thực hiện theo đúng tiến độ;
Đối với các nhiệm vụ chưa được phê duyệt: Đề nghị Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan đẩy nhanh việc lập và trình Bộ phê duyệt thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019-2020;
- Bổ sung kinh phí cho Văn phòng Ban điều phối để thực hiện các nhiệm vụ việc hướng dẫn và kiểm tra QLTHVB ở các địa phương giai đoạn 2019-2020.
- Tổ chức họp đánh giá năm 2019 và Hội nghị đánh giá tổng kết việc thực hiện Chiến lược năm 2020;

2. Cấp kinh phí kiểm tra, đôn đốc các địa phương về việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

3. Đối với công tác tổ chức cán bộ

- Bổ sung cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về biển, đảo, đặc biệt là kỹ sư trắc địa và bản đồ;
- Đề nghị Tổng cục kiểm tra và nâng cấp trang Web quản lý nhân sự để đảm bảo việc quản lý, cập nhật hồ sơ của cán bộ công chức và người lao động trên hệ thống điện tử nhằm phù hợp với thời buổi công nghệ 4.0.

4. Các đề xuất khác

-  Đề nghị cấp kinh phí để mua trang thiết bị phục vụ công tác quản lý đạt hiệu quả và chất lượng tốt hơn;
- Để đảm bảo cho việc vận hành, áp dụng Hệ thống xử lý văn bản và hồ sơ trên môi trường mạng đạt hiệu quả cao, đề nghị thay Hệ thống mạng Internet của Tổng cục cho phù hợp với nhu cầu xử lý công việc cấp bách hiện nay;
- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ, công tác Tài chính – Kế toán, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,..


Thu Loan