Về trang chủ


21/05/2019

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

 
Sáng ngày 21/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi họp báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. 

Hop rac thai nhua dai duong 1
Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
 
Nhằm thực hiện các sáng kiến của Việt Nam về rác thải nhựa đại dương đã đề xuất tại Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) và triển khai kết quả Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tổ chức tại Canada vào ngày 09 tháng 6 năm 2018;Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là KHHĐ), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Tham vấn xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương” vào ngày 10 tháng 12 năm 2018. Nội dung của Dự thảo lần thứ nhất tập trung chủ yếu vào ba mục tiêu tổng quát sau: (i) Quản lý được rác thải nhựa đại dương từ nguồn thải trên đất liền và nguồn thải ở biển theo cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn đảm bảo chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển;(ii) đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; (iii) tạo đột phá trong nhận thức, ứng xử và hành vi của toàn cộng đồng trong tiêu dùng sản phẩm nhựa, rác thải nhựa và mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và đến năm 2030 kèm theo danh mục bảy nhóm nhiệm vụ thực hiện. Sau khi chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị hoàn thiện dự thảo lần thứ nhất. Tổng cục đã gửi dự thảo lần thứ hai xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia và nhà khoa học và dự kiến trình lãnh đạo Bộ vào cuối tháng 5 này.
 
Tổng cục đã làm việc với Đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Liên doanh Tổ chức Bảo vệ môi trường biển (Ocean Conservancy) và Trung Tâm Bảo Tồn Sinh Vật Biển và Phát Triển Cộng Đồng (MCD)đề xuất các nội dung hợp tác giữa hai bên trong vấn đề quản lý rác thải nhựa đại dương, với Ngân hàng Thế giới (WB) về các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, khảo sát và đánh giá lượng rác thải nhựa thí điểm tại một số khu vực ven biển Việt Nam.
 
   
Hop rac thai nhua dai duong 2
Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi báo cáo tại buổi làm việc
 
Các ý kiến đóng góp rằng Dự thảo cần thống nhất phạm vi quản lý rác thải nhựa đại dương từ nguồn thải trên đất liền và nguồn thải trên biển/ven biển và theo đó là phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các cơ quan quản lý, hợp tác trong vấn đề quản lý rác thải đại dương, làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể dựa trên cơ sở khoa học và cân nhắc tính phù hợp và các nhóm nhiệm vụ đề ra phải phù hợp với mục tiêu đồng thời phải xem xét cân đối nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả thi.

Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch này cần phải thu hút hợp tác quốc tế trong vấn đề quản lý rác thải nhựa đại dương, thể hiện sự nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam đúng theo tinh thần của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu “Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải nhựa đại dương”.

 
Hop rac thai nhua dai duong 3
Toàn cảnh buổi làm việc

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rằng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sớm hoàn thiện kế hoạch này trên tinh thần tiếp thu ý kiến đầy đủ của các Bộ, ngành, địa phương, cần rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ưu tiên, phân tách rõ các nhóm nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ cần hoàn thành thông qua các đề án, dự án với lộ trình thực hiện cụ thể, hợp lý, tránh trùng lặp, tiết kiệm và đảm bảo tính khả thi.
 
Thứ trưởng cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay khi mà Chính phủ đã nỗ lực rất nhiều thông qua những cam kết chính trị mạnh mẽ cũng như các hoạt động thiết thực trong quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa thì việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 là một nhiệm vụ trọng tâm và mang tính cấp bách cần phải được ưu tiên hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
  

Thu Thủy

 
Các tin mới hơn