Về trang chủ


24/10/2019

Định hướng nghiên cứu địa chất biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 

Sáng ngày 23/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam, TS. Vũ Trường Sơn đã tham dự và có bài trình bày về “Định hướng nghiên cứu địa chất biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại Diễn đàn “Địa chất biển phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia” trong khuôn khổ Hội nghị khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ ba.

 

Hội nghị khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ ba là một hoạt động khoa học nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu nghiên cứu khoá học về địa chất biển đã đạt được từ Hội nghị lần thứ hai năm 2013 đến nay. Đồng thời đây cũng là dịp để các nhà khoa học và quản lý thảo luận, trao đổi và đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu của địa chất biển Việt Nam và xác định những nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới.

 

 

HNKHĐCB 1

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trình bày tại Hội nghị, TS. Vũ Trường Sơn cho biết, cơ sở pháp lý đề xuất định hướng nghiên cứu địa chất, khoáng sản biển có thể kể đến: (i) Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (7/2015); (ii) Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; của Hội nghị Trung ương 8 khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (iii) Chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 1570) và Kế hoạch 798 triển khai Chiến lược 1570; (iv) Hiện trạng nghiên cứu địa chất, khoáng sản biển.

 

Cụ thể, Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn khẳng định, Luật Tài nguyên môi trường biển pháp lý hoá việc nghiên cứu khoa học tài nguyên môi trường biển thông qua 5 điều (từ điều 17 đến điều 21) trong đó quy định “Nhà nước ưu tiên đầu tư cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, trong đó tài nguyên môi trường biển là đối tượng chung để đề ra các định hướng mang tính pháp lý nhằm triển khai xây dựng các đề tài, các chương trình khoa học và công nghệ bao gồm có nghiên cứu địa chất biển đáp ứng tiêu chí: “Nghiên cứu địa chất khoáng sản biển làm cơ sở lý luận để hoạch định chính sách, cơ chế quản lý tổng hợp, định hướng cho hoạt động điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản biển, làm sáng tỏ các kết quả điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản biển ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phải phục vụ nhiều ngành, lĩnh vực với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều nhà khoa học”. Luật này cũng một lần nữa pháp lý hoá Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 và Luật Biển Việt Nam 2012 với 3 điều quy định việc Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Quy định này đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ để nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; khuyến khích các nhà khoa học, các tổ chức của Việt Nam phối hợp với các nhà khoa học trên thế giới tiến hành nghiên cứu – công bố các nghiên cứu về địa chất biển nói riêng cũng như tài nguyên môi trường biển nói chung góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển.

 

 

HNKHĐCB 2

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, TS. Vũ Trường Sơn trình bày tại Hội nghị

 

Nghị quyết 36-NQ/TW định hướng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 theo thứ tự ưu tiên: (1) Du lịch và dịch vụ biển; (2) Kinh tế hàng hải; (3) Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; (4) Nuôi trồng và khai thác hải sản; (5) Công nghiệp ven biển; (6) Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Trong đó liên quan trực tiếp tới định hướng nghiên cứu địa chất, khoáng sản biển: (i) đối với phát triển Du lịch và dịch vụ biển cần tập trung nghiên cứu, đánh giá các giá trị bảo tồn, khu vực địa chất, địa mạo kỳ thú để phục vụ thám hiểm khoa học; (ii) đối với Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển cần thăm dò các bể trầm tích mới, các dạng hydrocarbon phi truyền thống; thăm dò dầu khí với điều tra tiềm năng các tài nguyên, khoáng sản biển khác, khoáng sản biển sâu, đặc biệt là các khoáng sản có trữ lượng lớn, có ý nghĩa chiến lược.

 

Chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược 1570) và Kế hoạch 798 triển khai Chiến lược 1570 trong đó định hướng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao: (i) kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và công nghệ biển với điều tra cơ bản biển nhằm phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; (ii) xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên môi trường biển và hải đảo; ưu tiên hoạt động nghiên cứu làm cơ sở khoa học định hướng cho hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; (iii) kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và công nghệ biển với điều tra cơ bản biển

 

Về hiện trạng nghiên cứu địa chất, khoáng sản biển có thể tóm tắt các kết quả như sau: (i) bước đầu có được tư liệu toàn diện để hiểu biết được rõ ràng hơn về những điều kiện tự nhiên chủ yếu của biển Việt Nam và Biển Đông trên phạm vi toàn vùng biển và thềm lục địa: trong đó có về địa chất – khoáng sản; (ii) có được những kết quả nghiên cứu chuyên đề chuyên sâu, nâng cao sự hiểu biết về một số hiện tượng, quá trình đặc trưng của các vùng biển, có ý nghĩa quan trọng đối với việc khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường biển nước ta; (iii) bước đầu đã phát hiện một số khoáng sản rắn biển sâu. Những kết quả này góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc; xây dựng công trình biển; đưa ra các giải pháp dự báo thiên tai, tai biến địa chất, lan truyền ô nhiễm dầu; xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, là nguồn tài liệu quan trọng để xây dựng, quy hoạch không gian biển và quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ 2021-2030 và tầm nhìn 2050.

 

Trên cơ sở hệ thống pháp lý cũng như kế thừa các kết quả điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển đã có, TS. Vũ Trường Sơn cũng đã đưa ra những kiến nghị cơ bản về định hướng nghiên cứu địa chất, khoáng sản biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng với các định hướng về phối hợp tổ chức và giải pháp thực hiện.

 

Thu Thuỷ

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn