Về trang chủ


22/05/2019

Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

Chiều ngày 22/5, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi làm việc nhằm rà soát các nội dung quan trọng mà các Bộ, ngành địa phương đã góp ý cho việc xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo Việt Nam cùng các Cục, Vụ, Viện có liên quan trực thuộc Bộ TN&MT.

 

TCT 1

  Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, Dự thảo kế hoạch được hoàn thiện sau khi ghi nhận góp ý từ các đơn vị liên quan. Tổng cục đã tham mưu cho Bộ đã ban hành Công văn số 6606/BTNMT-TCBHĐVN gửi các bộ, ngành, địa phương ven biển và Công văn số 6607/BTNMT-TCBHĐVN gửi đơn vị trực thuộc Bộ về việc đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài có tính liên vùng, liên ngành, quan trọng ở cấp quốc gia để đưa vào Kế hoạch. Tổng cục đã nhận được văn bản trả lời của 26 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 42/63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 23/28 địa phương có biển, 19/35 địa phương không có biển và 16/37 đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng số đề xuất cho kế hoạch 5 năm là 397 và cho kế hoạch tổng thể là 192 nhiệm vụ, đề án, dự án.
 
Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, Ngành, địa phương, rà soát các nhiệm vụ đã làm được, chưa làm được mà vẫn mang tính cấp thiết tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Tổng cục tổng hợp, rà soát, đánh giá để lựa chọn những  đề án, dự án, nhiệm vụ đáp ứng các tiêu chí nêu trên để đưa vào dự thảo Kế hoạch.
 
Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các cuộc họp trên, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tập trung, rà soát nội dung dự thảo Kế hoạch, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc rà soát Danh mục các đề án, dự án, nhiệm vụ theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tầm quy mô quốc gia, xác định các nhiệm vụ ưu tiên để đưa vào kế hoạch 5 năm đến năm 2025 và định hướng những nhiệm vụ lâu dài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đối với những nhiệm vụ chỉ mang tính đơn lẻ, sẽ được ghép thành đề án lớn của các Bộ, Ngành, địa phương và lồng ghép vào Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Bộ, Ngành, địa phương, dựa trên Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ ban hành. Đến nay, tổng số các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ của Kế hoạch là 63 (trong đó, 48 nhiệm vụ cho kế hoạch 5 năm và 15 nhiệm vụ cho kế hoạch đến năm 2030).
TCT 2
Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi phát biểu tại cuộc họp
 
Đối với Kế hoạch tổng thể tầm nhìn 2045, Dự thảo Kế hoạch đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, các khâu đột phá và giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện và phân công cụ thể cho các bộ, ngành và địa phương có liên quan.
 
Đối với Kế hoạch 05 năm đến năm 2025, Dự thảo Kế hoạch đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025 nhằm triển khai các chủ trương lớn, khâu đột phá, các giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW. 
 
Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá cao chất lượng nội dung của Dự thảo Kế hoạch lần này, đồng thời yêu cầu phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng huy động các nguồn lực của nền kinh tế, bao gồm ngân sách nhà nước, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và viện trợ phát triển. Thực hiện tốt Kế hoạch 5 năm đến năm 2025 là điều kiện căn bản và quan trọng để thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ này và yêu cầu các nhiệm vụ phải có tính khoa học, tính cấp thiết và có tính khả thi cao. Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng yêu cầu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện Dự thảo lần 3 để trình các cấp phê duyệt trong thời gian tới./.
 
Mai Anh
 

 

Các tin mới hơn
Các bản tin cũ hơn