Về trang chủ


20/12/2018

Trung tâm Hải Văn tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019

Năm 2018, song song với việc đảm bảo hoàn thành công tác Đảng, Đoàn thể, an nình quốc phòng, công tác tổ chức hành chính… Trong thời gian qua, Trung tâm vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên,với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, công tác thực hiện các nhiệm vụ môn của Trung tâm cũng đã đạt được những thành quả nhất định.
 

Về Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

Đã hoàn thành dự thảo và tổ chức hội thảo lần 2 về 3 Quy chuẩn kỹ thuật: “Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quan trắc khí tượng biển trong điều tra hải văn ngoài khơi bằng tàu biển”, “Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quan trắc thủy văn biển trong điều tra hải văn ngoài khơi bằng tàu biển” và “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vận hành và sử dụng hệ thống trạm radar biển ven bờ”. Đã sửa chữa, bổ sung hoàn thiện theo ý kiến của các Bộ, Ngành có liên quan để trình Bộ thẩm định, ban hành.

Đã hoàn thành và trình Tổng cục dự thảo 03 bộ đơn giá về: “Quan trắc khí tượng biển trong điều tra hải văn ngoài khơi bằng tàu biển”, “Quan trắc thủy văn biển trong điều tra hải văn ngoài khơi bằng tàu biển” và “Vận hành và sử dụng hệ thống trạm radar biển ven bờ”.


Sự nghiệp khoa học công nghệ:

Thực hiện các nội dung của năm 2018 nhiệm vụ KHCN đề tài: “Xây dựng quy định kỹ thuật phân tích các yếu tố sóng, dòng chảy và thủy triều”. Nhiệm vụ đã được nghiệm thu cấp quản lý và đang làm các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ trình Tổng cục xác nhận kết quả thực hiện đề tài; Đã đề xuất đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển và mô hình số trị nhằm cảnh báo, dự báo và truy tìm nguồn gốc sự cố tràn dầu trên vùng Biển Đông và ven biển Việt Nam, thử nghiệm trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ” theo  công văn số 760/KHQT ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế về việc đăng ký nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình KC- 4.0/19-25


Sự nghiệp kinh tế:

Trong năm 2018, Trung tâm được Chính phủ phê duyệt và giao thực hiện 01 Dự án, và thực hiện 02 Dự án cấp Bộ; Phối hợp với Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia thực hiện xây dựng thuyết minh tiểu dự án “Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực Biển và hải đảo” thuộc dự án “Xây dựng Hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”, hiện nay dự án đang trình Bộ thẩm định, phê duyệt; Các nhiệm vụ không thường xuyên bao gồm hoạt động các trạm rada biển: Hòn Dấu, Đồng Hới, Nghi Xuân và trạm Trung tâm.


Về công tác Hợp tác Quốc tế:

Dự án hợp tác Việt  - Mỹ “Điều tra, nghiên cứu ứng dụng các mô hình hải dương học để hiệu chỉnh số liệu radar biển và dự báo sóng, dòng chảy ở Biển Đông và vùng biển phía Tây Vịnh Bắc Bộ”. Đã hoàn thiện thuyết minh điều chỉnh dự án trình Bộ phê duyệt.
Hội nghị cũng đã được nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng đóng góp ý kiến trong công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm, trên cơ sở đó cùng đưa ra phương hướng và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

 

TK TT Hai Van

Ban lãnh đạo Trung tâm Hải Văn chủ trì Hội nghị


Theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, bám sát vào các chương trình, nhiệm vụ của Tổng cục.Tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng có tính thực tiễn, những lĩnh vực mới như sinh thái, môi trường biển, dự báo động lực, dự báo, cảnh báo môi trường. Phát huy được hiệu quả của các nguồn số liệu điều tra cơ bản hiện có, giới thiệu, xây dựng phương án khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn số liệu thu được từ hệ thống ra đa biển, đề xuất xây dựng hệ thống trạm quan trắc tổng hợp.


Bên cạnh đó, để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn, Trung tâm Hải văn tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng cao, cán bộ chuyên sâu và có khả năng về khoa học hợp tác quốc tế; Tăng cường sự phối hợp, kết hợp giữa các bộ phận chức năng, các đơn vị trong cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công việc; Không ngừng phát huy vai trò của các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, chi hội Cựu chiến binh tham gia vào việc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các đề tài, dự án chuyên môn, kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh; Động viên, khuyến khích cán bộ chủ động đề xuất những dự án, đề tài trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế, điều tra cơ bản và ứng dụng công nghệ về hải văn, sinh học môi trường biển.


Thu Loan

Các bản tin cũ hơn