Về trang chủ


23/12/2018

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia, tiền thân là Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo, được thành lập theo Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Quyết định số 784/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2018 với nhiệm vụ: Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tiếp nhận lưu trữ, khai thác, sử dụng và tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện các dịch vụ về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

 

 

TK TTDLB

Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia Nguyễn Văn Hạnh báo cáo Tổng kết công tác 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 2019


Trong năm 2018, Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, ban Lãnh đạo Trung tâm đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các công việc trong đơn vị. Tập thể cán bộ công chức, viên chức người lao động của Trung tâm luôn nỗ lực không ngừng và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
 

Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2018

Đối với công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, bao gồm các nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ “Thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”; Nhiệm vụ đặc thù “Duy trì hoạt động và vận hành, khai thác dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam”; Nhiệm vụ “Duy trì hoạt động và vận hành Trang thông tin điện tử của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”.
 

Đối với công tác thực hiện các đề tài, dự án chuyên môn, năm 2018 Trung tâm được giao thực hiện 05 dự án chuyên môn và 02 đề tài khoa học công nghệ, trong đó bao gồm:

Hạng mục “Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu về giao khu vực biển” thuộc Dự án “Xây dựng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”: Hiện nay, dự án đã hoàn thành 100% khối lượng được giao và đã nghiệm thu cấp thi công, Trung tâm đã có văn bản gửi Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo kiểm tra, nghiệm thu trong năm 2018.


Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý, lưu trữ tài liệu về các kết quả, sản phẩm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại dương”:  Đây là nhiệm vụ chuyển tiếp được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2018. Đến nay dự án đã hoàn thành 100% khối lượng được giao và đã trình Tổng cục hồ sơ để tổ chức nghiệm thu cấp quản lý.


Dự án “Xây dựng khung kiến trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ đồng bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển quốc gia và cơ sở dữ liệu địa phương”: là nhiệm vụ chuyển tiếp được thực hiện từ năm 2017.  Đến nay dự án đã hoàn thành 100% khối lượng được giao, đã trình Tổng cục hồ sơ để tổ chức nghiệm thu cấp quản lý.


Dự án “Xây dựng bản đồ số hiện trạng điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Việt Nam”: Nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-TCBHĐVN ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Dự án đã hoàn thành 100% khối lượng được giao, đã nghiệm thu cấp thi công, Trung tâm đã có văn bản gửi Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo kiểm tra, nghiệm thu niên độ năm 2018.


Dự án “Xây dựng và triển khai kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường”:  Nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 99/QĐ-TCBHĐVN ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Dự án đã hoàn thành 100% khối lượng được giao, hoàn thành Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018, đã làm các hồ sơ trình Tổng cục xác nhận kết quả thực hiện dự án.
 

Thực hiện 02 đề tài khoa học, công nghệ:  Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu áp dụng và xây dựng mã guồn mở vào việc khai thác và phát triển cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển” (nhiệm vụ chuyển tiếp được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2018); Đề tài mở mới 2018 “Nghiên cứu giải pháp an toàn, bảo mật thông tin trong quản lý, khai thác, truyền nhận thông tin, cơ sở dữ liệu biển và hải đảo trên môi trường mạng”.
 

Ngoài ra, Trung tâm đã được phê duyệt 02 đề tài cấp cơ sở theo Quyết định số 240/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2018 và 2019, gồm: Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng bản đồ trực tuyến, tìm kiếm và cung cấp, thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia”;  Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa mạo cảnh quan và triển vọng sa khoáng các hệ cồn cát ven biển Trung Trung Bộ”.
 

Đặc biệt, trong công tác hợp tác quốc tế, Trung tâm đã tích cực phối hợp cùng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và các đơn vị trực thuộc Tổng cục tiến hành hoàn thiện và ký kết xong Thỏa ước của AFD số CVN 1511.01 giữa Cơ quan phát triển Pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện Trung tâm đang khẩn trương hoàn thành xây dựng dự toán cho dự án “Hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng cửa sông Hải Phòng và các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long” để trình Tổng cục phê duyệt.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

1. Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm theo chức năng nhiệm vụ mới.

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:<  Đề xuất và đưa vào Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Tổng cục sửa đổi 02 Thông tư cho phù hợp với tình hình mới: Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 294/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

3. Về công tác hành chính - quản trị: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Đẩy nhanh thực hiện đầy đủ chữ ký số trong Trung tâm; Tăng cường trang thiết bị, máy móc làm việc cho các đơn vị trong Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ mới.

 4. Về công tác Đào tạo và Hợp tác quốc tế:

Tiếp tục triển khai 02 nhiệm vụ được giao về dự án Hợp tác quốc tế vốn ODA với Cơ quan Phát triển Pháp AFD. Đối với dự án “Hỗ trợ quản lý tổng hợp vùng cửa sông Hải Phòng và các vịnh Hạ Long và Bái Tử Long”: Tổ chức triển khai các công việc để thực hiện dự án sau khi được phê duyệt; Thúc đẩy quá trình vận động dự án “Hệ thống thông tin tích hợp phục vụ quản lý biển và hải đảo Việt Nam”.

5. Về nhiệm vụ chuyên môn và các dự án dự kiến triển khai:

 * Xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

* Cập nhật các dữ liệu hiện có từ các các đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, chương trình khoa học và công nghệ biển quốc gia.

* Kết nối cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển quốc gia với các cơ sở dữ liệu các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống thu thập dữ liệu trực tuyến.

* Nâng cấp Hạ tầng công nghệ thông tin của Hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

* Xây dựng và trang bị các phần mềm hỗ trợ ra quyết định (dựa trên các số liệu) phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

* Hoàn thiện khung pháp lý về xây dựng, quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.


Đề xuất và thực hiện giai đoạn 2 Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển quốc gia” trong Chương trình trọng điểm về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; Đề án cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ; Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên, môi trường biển như một thành phần của  cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển quốc gia; Thực hiện các dự án chuyển tiếp và các dự án mở mới, khoa học công nghệ của năm 2019; Tiếp tục xây dựng các nhiệm vụ đặc thù; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; Chú trọng tìm kiếm các hợp đồng với các bộ, ngành khác và các tỉnh.


Thu Loan