Về trang chủ


22/12/2018

Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm

Ngày 20/12, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo (Viện) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra phương hướng triển khai các nhiệm vụ của Viện trong thời tới.

 

TK VNC

Toàn cảnh Hội nghị


ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2018:

Về Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục ban hành các Quyết định của Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Viện.
- Hiện nay, Viện đang hoàn thiện, chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của Vụ Chính sách và pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Bộ trưởng ban hành “Thông tư quy định quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển”.


Công tác thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ chuyên môn

Năm 2018 Viện được giao 04 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Các nhiệm vụ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu cấp quản lý. Bên cạnh đó, danh mục các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Viện được phê duyệt gồm 06 nhiệm vụ. Hiện nay, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019 của Bộ, Viện đã hoàn thiện thuyết minh và dự toán các nhiệm vụ thường xuyên trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét phê duyệt.


Đối với các đề tài, dự án,nhiệm vụ chuyên mônchuyển tiếp: Viện đang tiếp tục thực hiện 08 đề tài cấp Bộ; Đã tổ chức nghiệm thu cấp Viện 02 đề tài cấp cơ sở và đã trình Tổng cục nghiệm thu hoàn thành; Tiếp tục thực hiện 03 dự án, nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức thực hiện 11 Đề tài cấp Bộ mở mới bổ sung năm 2017 mới năm 2018; Viện được giao thực hiện 03 dự án mở mới năm 2019, hiện nay, các dự án đã và đang được hoàn thiện thuyết minh và dự toán trình Tổng cục thẩm định, phê duyệt.


Công tác hợp tác quốc tế

Hoạt động hợp tác quốc tế của Viện trong năm 2018 đã được chú trọng. Cụ thể:  Viện đã cử cán bộ tham gia học hỏi kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài trong khuôn khổ các đề tài nghiên cứu khoa học Viện đang thực hiện; hợp tác quốc tế trong nghiên cứu biển với Trường đại học Khoa học và công nghệ Tokyo, Cơ quan Khoa học và Công nghệ biển – trái đất Nhật Bản (JAMSTEC) trong khuôn khổ trao đổi kinh nghiệm tại Nhật Bản;tham gia nghiên cứu khoa học trên tàu nghiên cứu biển trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu đa dạng sinh học, môi trường, hóa sinh và độc tố biển giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Phân viện Viễn Đông - Viện Hàn lâm Khoa học Nga; tham gia cuộc họp “ASEM về môi trường biển bền vững: Rác thải biển” do Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức; tham gia Hội thảo quản lý thủy sản và môi trường biển tại Malaysia; tham gia và báo cáo tại Đại hội biển Đông Á năm 2018 tổ chức tại Philippines;tham gia tổ chứcHội thảo tham vấn Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa biển do Đại sứ quán Canada tài trợ.


Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Tổng cục giao

Viện đã tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ cả về thời gian và chất lượng. Cụ thể:

- Chủ trì và phối hợp với vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế tổ chức thành công Hội thảo “Ngành quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo – mười năm một chặng đường” trong khuôn khổ chương trình tổng kết 10 năm thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo.
-Chủ trì xây dựng báo cáo Hiện trạng vùng bờ quốc gia và chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện dự án: “Điều tra, đánh giá hiện trạng rác nhựa biển ở Việt Nam; đề xuất giải pháp kiểm soát, quản lý” nhằm triển khai sáng kiến của Việt Nam về rác thải nhựa đại dương đã đề xuất tại Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với GEF tổ chức;
- Chủ trì “Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương  Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”


Công tác đào tạo

Trong năm 2018 Viện tiếp tục cử CBVC NLĐ tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; các khóa đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn quản lý như tham gia các khóa đào tạo sau:

+ Lớp Cao cấp lý luận chính trị : 01 cán bộ tham gia.
+ Lớp Trung cấp lý luận chính trị: 10 cán bộ tham gia.
+ Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ: 03 cán bộ tham gia.
+ Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Phòng: 10 cán bộ tham gia

 

Vien truong Nguyen Le Tuan

Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo Nguyễn Lê Tuấn báo cáo tại Hội nghị


Trong năm 2018, bên cạnh những khó khăn, các mặt còn tồn tại, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Các nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2017 được tiếp tục thực hiện đúng tiến độ; khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài được Tổng cục, Bộ giao theo kế hoạch trong năm 2018. Đã hoàn thiện thuyết minh và dự toán các nhiệm vụ thường xuyên năm 2019. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn được quan tâm; Công tác hành chính quản trị đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất, thủ tục hành chính phục vụ hoạt động của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Sĩ Tuấn – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện trong năm 2018; về công tác định hướng nghiên cứu, Viện cần mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu, hợp tác và cần có những thay đổi mang tính bước ngoặt; cần tập trung nghiên cứu các vấn đề cấp bách đang đặt ra như nhận chìm, rác thải biển, điều tra cơ bản..; cần khẩn trương bổ sung, hoàn thiện dự thảo “Chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đến  năm 2025 tầm nhìn 2035” báo cáo Lãnh đạo Tổng cục trình Bộ phê duyệt.

Kết thúc Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Lê Tuấn  - Viện trưởng đã tổng kết các ý kiến đóng góp, chân thành cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị chức năng trong Tổng cục, sự đóng góp của các cán bộ, viên chức và người lao động đối với hoạt động của Viện. Thay mặt Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn cũng đã đề ra phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Ông Nguyễn Lê Tuấn mong rằng trong năm 2019, Viện tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị chức năng của Tổng cục nhiều hơn. Thay mặt Lãnh đạo, Viện, Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn thể hiện quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn Viện thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được giao ngay trong những tháng đầu năm 2019, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chung sức đưa Viện phát triển ở vị thế và tầm cao mới.


PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Hoạt động của Viện trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách; đào tạo, hợp tác quốc tế phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo; cung cấp dịch vụ tư vấn và phi tư vấn về khoa học, công nghệ biển, quản lý biển, hải đảo và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Tập trung các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp của năm 2018. Tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2019.
- Đối với dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 được Tổng cục giao tại Công văn số 984/TCBHĐVN-KHTC ngày 03/10/2018: Khẩn trương hoàn thiện thuyết minh, dự toán dự án trình Tổng cục phê duyệt 02 nhiệm vụ sau: (1) Nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương  Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  (2) Dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng rác nhựa biển ở Việt Nam; đề xuất giải pháp kiểm soát, quản lý”.
- Xây dựng: “Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa biển”.
- Bổ sung, hoàn thiện dự thảo “Chiến lược phát triển Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đến  năm 2025 tầm nhìn 2035”  theo tinh thần Công văn số 483/KHCN ngày 27/9/2018 của Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Bộ phê duyệt.
- Bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ, Tổng cục, tích cực nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ mở mới.
- Khẩn trương và chủ động thực hiện nhiệm vụ “Sửa chữa Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tại 67 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội để bố trí Trụ sở làm việc của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”. Chuyển trụ sở làm việc an toàn và nhanh chóng ổn định trụ sở làm việc mới.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; nỗ lực hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị bạn, các địa phương và tìm kiếm các hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong và ngoài nước.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác quản lý và hoạt động của Viện.
- Tăng cường vai trò của Hội đồng khoa học Viện.
- Đặc biệt, năm 2019, tập trung lực lượng khẩn trương, quyết liệt tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tổng cục giao theo Chương trình công tác của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam ban hành.


Thu Loan

Các bản tin cũ hơn