Về trang chủ


20/12/2018

Vụ Chính sách và Pháp chế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2019

Ngày 20/12, Vụ Chính sách và Pháp chế đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị nhằm đánh giá các kết quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018, trên cơ sở đó đề ra phương hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Vụ trong thời gian tới.

 

TK Vụ CSPC


Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018

Trong năm 2018, Vụ Chính sách và Pháp chế đã tích cực trong Công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Tổng cục xây dựng, ban hành các kế hoạch của công tác pháp chế; Công tác rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, góp ý văn bản và các công tác khác có liên quan.


Ngoài ra, Vụ đã có những đóng góp tích cực vào công tác tổng kết Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đề xuất xây dựng chiến lược giai đoạn tiếp theo; Thực hiện sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Vụ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp Quốc hội; tham mưu giúp Lãnh đạo trả lời các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu trả lời giải quyết kiến nghị của các địa phương; trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật biển, hải đảo; tham mưu Lãnh đạo Tổng cục về mặt pháp lý trong nhiều vụ việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tổng cục giao.    


So với các lĩnh vực quản lý nhà nước khác của Bộ, lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo là lĩnh vực được ra đời muộn hơn, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này hầu hết mới được xây dựng và ban hành vì vậy việc được tiếp cận ngay từ đầu quá trình xây dựng các văn bản như Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã giúp cho các cán bộ, công chức trong Vụ hiểu được bản chất và nắm rõ được nội dung các quy định phục vụ tốt cho quá trình công tác, thực thi các nhiệm vụ được giao.

Đề xuất phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019

1. Chủ động phối hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng các văn bản trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục khi được phê duyệt bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

2. Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai rà soát, hệ thống hóa pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo ngay khi có nguồn lực bảo đảm thực hiện.

3. Nghiên cứu, tổng hợp, kịp thời đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục, đặc biệt là các quy định về thủ tục hành chính.

4. Tham mưu trả lời các chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp Quốc hội; tham mưu trả lời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về chính sách, pháp luật biển và hải đảo kịp thời, bảo đảm chất lượng.

5. Thực hiện các hạng mục nhiệm vụ của 02 Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu, đánh giá việc thực thi các điều ước quốc tế về tài nguyên, môi trường biển có tính đến sự tương thích của pháp luật trong nước, đề xuất hoàn thiện pháp luật quốc gia” và “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động từ đất liền”.

6. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, pháp luật để thực thi có hiệu quả Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Thu Loan

Các bản tin cũ hơn