Về trang chủ


20/12/2018

Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019

Với chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê và đầu tư trong phạm vi quản lý của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục, Vụ Kế hoạch – Tài chính luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, khối lượng công việc đã thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch.


Năm 2018, Vụ KHTC đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách về kế hoạch, tài chính, xây dựng quy chế, rà soát định mức. Đặc biệt là quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và xây dựng Nghị quyết 36/NQ-TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và hiện đang tích cực tham gia xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW và các Đề án liên quan nhằm triển khai thực hiện thành công Nghị quyết quan trọng này.

 

TK Vụ KHTC

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết


Công tác xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách được đặc biệt quan tâm chú trọng. Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục hoàn thành sớm việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2018; đề xuất với Lãnh đạo Tổng cục có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và 03 năm (2019-2021), bám sát kế hoạch 5 năm 2016-2020 và các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và định hướng của Bộ; kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, trình Bộ đảm bảo chất lượng, thời gian.


Công tác điều chỉnh kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được cập nhật, rà soát, điều chỉnh kịp thời. Từng bước xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thuộc Tổng cục; Công tác tài chính được quan tâm sâu sát, Vụ thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III thực hiện dự toán được giao đúng quy định hiện hành và dự toán được duyệt. Công tác quyết toán có nhiều chuyển biến tích cực, số liệu quyết toán được tổng hợp nhanh gọn, dứt điểm đối với từng đơn vị; Việc thẩm định dự án, nhiệm vụ chuyên môn được nâng cao về chất lượng; Chú trọng công tác kiểm tra nhằm rà soát và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị. Phối hợp và giải trình thỏa đáng với các đoàn kiểm toán, thanh tra, kiểm tra các cấp.


Vụ đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ, đặc biệt là Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ cũng như với các Bộ liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ ngày càng chặt chẽ, tạo cơ sở thực hiện tốt và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Tổng cục.


Trên cơ sở xác định rõ công tác kế hoạch - tài chính là một lĩnh vực công tác quan trọng của Tổng cục, các cán bộ, công chức trong Vụ đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.


Theo kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 36/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Vụ Kế hoạch – Tài chính tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết 36/NQ-TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:

- Tham gia xây dựng Kế hoạch tổng thể, kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII số 36/NQ-TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án “Tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đến năm 2030” và các đề án, nhiệm vụ liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tham gia xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 và phối hợp triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Lãnh đạo Tổng cục.

2. Công tác xây dựng cơ chế, chính sách về kế hoạch, tài chính, xây dựng quy chế, rà soát định mức:

- Rà soát và kiến nghị các nội dung bất cập trong triển khai thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và Thông tư 145/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 141/2016/NĐ-CP, trình Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung, hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển.
- Chuẩn bị và triển khai việc tổ chức đặt hàng các nhiệm vụ sự nghiệp công lập theo quy định và hướng dẫn của Bộ.
- Tổ chức triển khai các quy chế về quản lý dự án, nhiệm vụ, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý các dự án hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định có liên quan.

3. Công tác xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước:

- Xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng phương án phân bổ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Bộ đúng thời gian, phù hợp với nhu cầu và các quy định hiện hành. Theo thông báo của Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ,
- Tổng hợp, đề xuất danh mục đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2020, trình Bộ đúng thời gian quy định.
- Điều chỉnh kế hoạch và dự toán thu, chi NSNN năm 2019; giải trình phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; cập nhật, bổ sung số liệu và báo cáo đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021.
- Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước năm 2020 – 2022; tham gia xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2026.
- Đôn đốc, giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán, quản lý tài chính và đầu tư; tăng cường công tác quản lý kế hoạch tài chính đối với đơn vị dự toán trực thuộc, đảm bảo quản lý chi ngân sách tiết kiệm, có hiệu quả.

4. Công tác nghiệm thu, quyết toán; phê duyệt thuyết minh, dự toán dự án, nhiệm vụ:

- Thẩm định, trình Tổng cục trưởng phê duyệt dự toán hoặc trình Bộ phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 đối với các dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, mua sắm, sửa chữa theo quy định đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
- Thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục.
- Thẩm định, trình Tổng cục trưởng/trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí các dự án, nhiệm vụ chuyên môn mở mới.
- Tổ chức việc kiểm tra, nghiệm thu và xác nhận khối lượng, chất lượng sản phẩm dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo niên độ 2019 và kết thúc dự án do các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện; thẩm định, trình Tổng cục trưởng/trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo kết quả nhiệm vụ hoàn thành, quyết toán nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành.
- Tiến hành kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán năm 2018 của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định quản lý tài chính hiện hành.

5. Công tác đầu tư và quản lý tài sản:

- Xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo đến năm 2030” nhằm xác định tổng thể nhu cầu và đề xuất các dự án đầu tư cụ thể cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý tổng hợp về biển, đảo.
- Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ điều tra cơ bản cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam” và dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường biển”, để đảm bảo đầy đủ điều kiện khởi công vào năm 2020.
- Trình Bộ phê quyết toán dự án hoàn thành dự án thành phần “Mua sắm trang thiết bị điều tra, khảo sát GH”; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa trong năm 2019.
- Rà soát, đánh giá và kiến nghị giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả các tài sản, phương tiện, máy móc, trang thiết bị của Tổng cục.

6. Công tác tổng hợp, báo cáo, góp ý các đề án, dự án và các công tác khác:

- Tham gia xây dựng, góp ý cho các dự thảo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành hoặc lãnh thổ và các đề án, dự án, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng đảm bảo đúng thời hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ;
- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; Tham gia đầy đủ và có chất lượng trong các tổ, nhóm công tác theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục; Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các dự án, nhiệm vụ chuyên môn nhằm đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ quy định.
 

Thu Loan

Các bản tin cũ hơn