Về trang chủ


22/12/2018

Vụ Tổ chức cán bộ Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Năm 2018, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ TCCB) đã quán triệt, chỉ đạo các chuyên viên triển khai thực hiện theo đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết công việc của Vụ cũng như của từng cán bộ, công chức do Vụ quản lý; bảo đảm chế độ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục theo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xử lý công việc đảm bảo kịp thời, hiệu quả.


TK Vụ TCCB

 

Công tác tổ chức bộ máy

Vụ TCCB đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trình Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ (ngày 23 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường).


Tham mưu Tổng cục trình Bộ trưởng Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Trình Tổng cục trưởng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cấp phòng và tương đương trực thuộc đơn vị thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo để sắp xếp thành các đơn vị trực thuộc Bộ; Rà soát báo cáo Bộ về tình hình biên chế và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2013-2017; Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII;  Xây dựng Kế hoạch sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2019.


Công tác quản lý biên chế

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT ngày 26/4/2018 về việc giao biên chế công chức năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu Tổng cục ban hành Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2018 cho 6/8 đơn vị hành chính trực thuộc Tổng cục. Đối với số biên chế còn lại Vụ đang có kế hoạch tham mưu Tổng cục phân bổ cho các đơn vị còn lại và để dự phòng sau khi rà soát và bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức của các đơn vị có liên quan.


Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu Tổng cục ban hành Quyết định giao số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 2018.


Công tác thực hiện Đề án vị trí việc làm

Vụ đã tham mưu, hướng dẫn, thẩm định Đề án vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Đối với Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức: thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu Tổng cục hoàn thiện và ban hành các Quyết định phê duyệt Khung năng lực và Bản mô tả công việc của 07/8 đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Tổng cục. Đối với Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp:  Các đơn vị sự nghiệp được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (Viện Nghiên cứu biển và hải đảo), đã xây dựng và trình Bộ phê duyệt;  Các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên: 05/05 đơn vị đã phê duyệt Đề án.


Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/BCSĐTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu Tổng cục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định. Trình Bộ và Bộ đã phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo Tổng cục điều chỉnh, bổ sung giai đoạn 2017-2021 và xây dựng mới giai đoạn 2021-2026; đã trình Bộ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2018 – 2021 đối với các chức danh Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.


Tham mưu cho Tổng cục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để tiến hành quy trình lấy bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; tham mưu và trình Tổng cục bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị theo đúng chức năng và thẩm quyền.


Đảm bảo công tác quản lý hồ sơ cán bộ

Thực hiện phân cấp trong quản lý hồ sơ cán bộ theo Quyết định số 599/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, Vụ đang quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của Văn phòng, các Vụ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Việc quản lý, sử dụng hồ sơ được thực hiện nghiêm túc theo chế độ mật; thường xuyên hướng dẫn các đơn vị cập nhật, bổ sung thành phần hồ sơ theo quy định.


 Bên cạnh đó, để đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, số hóa trong quản lý cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, Vụ đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin khắc phục lỗi của hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ để sớm đưa cơ sở dữ liệu về cán bộ của Tổng cục phục vụ công tác quản lý và tra cứu hồ sơ.
 

Công tác giải quyết chế độ, chính sách

Năm 2018, Vụ đã tham mưu Tổng cục ban hành Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với 03 trường hợp viên chức từ hạng III lên hạng II; Ban hành Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với 01 trường hợp; Tham mưu cho Tổng cục đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2018; đăng ký số lượng chỉ tiêu viên chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành tài nguyên và môi trường năm 2018.


Ngoài ra, Vụ đã tham mưu Tổng cục quyết định và phê duyệt danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 cho 66 trường hợp; tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục quyết định và phê duyệt danh sách nâng bậc lương thường xuyên cho 86 trường hợp cuối năm 2017;  đợt 1 năm 2018 (gồm 19 công chức, 54 viên chức và 13 người lao động); đợt 2 năm 2018  (gồm 01 công chức 32 viên chức và 04 người lao động).


Trong công tác cải cách hành chính:
Vụ TCCB đã tham mưu Tổng cục ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 tại Quyết định số 123/QĐ-TCBHĐVN ngày 29 tháng 03 năm 2018; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại Quyết định số 144/QĐ-TCBHĐVN ngày 11 tháng 4 năm 2018.


Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Trong năm 2018, Vụ TCCB đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tổng cục phối hợp các đơn vị có liên quan trình và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 2; trình Bộ về việc đề nghị xét công nhận điển hình tiên tiến ngành tài nguyên, môi trường giai đoạn 2016 – 2018 (Tờ trình số 41/TTr-TCBHĐVN ngày 31/5/2018); Tổ chức họp Hội đồng Sáng kiến, Thi đua - Khen thưởng để xét chọn những sáng kiến, giải pháp và xét khen thưởng thành tích năm 2017; tham mưu Lãnh đạo Tổng cục trình Bộ và cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc Tổng cục năm 2018.


Các nội dung công tác khác

Ngay từ đầu năm Vụ đã tham mưu Tổng cục hướng dẫn các đơn vị tiến hành cho công chức, viên chức, người lao động đăng ký thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 làm cơ sở đánh giá cán bộ cuối năm; xây dựng Báo cáo gửi Bộ về kết quả công tác đánh giá cán bộ năm 2017; Phối hợp với Viện Nghiên cứu biển và hải đảo lập kế hoạch chi tiết cho đề tài khoa học “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất chế độ ưu đãi nghề, chế độ phụ cấp đặc thù ngành tài nguyên và môi trường biển” thực hiện trong năm 2018; Chủ trì tổ chức thành công Hội thảo quản lý nhà nước về biển và hải đảo; Tham mưu để thành lập Ban soạn kỷ yếu 10 năm thành lập Tổng cục; Xây dựng kế hoạch phân công và đôn đốc các đơn vị xây dựng nội dung kỷ yếu; thực hiện xây dựng và biên soạn kỷ yếu; Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng cục.

 

Tập trung nguồn lực thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

1. Về công tác xây dựng văn bản pháp lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ:
Hoàn thiện và trình Tổng cục ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018; Quyết định ban hành Quy chế quản lý Công chức, viên chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thay thế Quyết định số 72/QĐ-TCBHĐVN ngày 17 tháng 3 năm 2016 về ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Quyết định Quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Quyết định ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

2. Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế: Tham mưu Tổng cục triển khai xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026; tinh giản biên chế.

3. Về công tác cán bộ: Tham mưu Tổng cục triển khai xây dựng quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026; Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục để làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm sao cho phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo; xây dựng đội ngũ kế cận, kịp thời bổ sung các vị trí còn thiếu; Tham mưu, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục bảo đảm lựa chọn được những cán bộ có kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sâu và có phẩm chất đạo đức tốt;

4. Về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ:
Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông báo và tổng hợp các khóa đào tạo trong và ngoài nước; Giải quyết cử công chức, viên chức, người lao động đi đào tạo bồi dưỡng, đi công tác ở trong nước và nước ngoài theo yêu cầu của Bộ và theo nhu cầu của công chức, viên chức, người lao động và Kế hoạch đào tạo của Tổng cục.

5. Về công tác chế độ chính sách, lao động – tiền lương: Tiếp tục rà soát hệ thống ngạch, chức danh nghề nghiệp và thang bảng lương và các chế độ phụ cấp lương để đề xuất vận dụng hoặc xây dựng mới, bổ sung vào các quy định hiện hành; Tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tổng cục.

6. Về công tác cải cách hành chính: Tổ chức quán triệt và thực hiện Quy chế dân chủ cở sở của Tổng cục. Thực hiện công tác Báo cáo tình hình thực hiện QCDC của Tổng cục theo yêu cầu của Bộ.

7. Về nhiệm vụ, biện pháp thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
Đề xuất, tham mưu Tổng cục trình cơ quan có thẩm quyền cơ chế hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực về biển; Tham mưu Tổng cục các giải pháp phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường; Đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt thu hút nhân tài, từng bước hình thành đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đạt trình độ quốc tế, có chuyên môn sâu về biển và đại dương; Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học sinh, sinh viên trong tất cả các bậc học, cấp học.

 

Thu Loan