Về trang chủ


13/11/2020

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Cục Hàng hải Việt Nam

Chiều ngày 13/11, tại Hà nội, đã diễn ra Lễ ký kết giữa Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam với Cục Hàng hải Việt Nam về lĩnh vực quản lý tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu trong hoạt động hàng hải.


Lễ ký kết nhằm triển khai Chương trình phối hợp công tác 01/CTPH-BTNMT-BGTVT ngày 08/3 /2018 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Giao thông Vận tải về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018 – 2021. Đồng thời, phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, tiềm năng hiện có của Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để quản lý, giám sát việc thực thi quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong hoạt động hàng hải.

 

TCT Tạ Đình Thi

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi phát biểu tại buổi lễ


Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, công tác quản lý tổng hợp của Nhà nước về biển và hải đảo và lĩnh vực hàng hải trong thời gian qua đã có sự phối hợp chặt chẽ nhất là sau khi Luật Tài nguyên môi trường biển, hải đảo có hiệu lực. Tổng cục trưởng Tạ Đình Thi nhấn mạnh vào việc cần thiết phải có một Quy chế phối hợp để các đơn vị liên quan của hai bên triển khai hiệu quả hơn, nhất là trong việc thực hiện quy hoạch, nhận chìm, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển, hải đảo để nâng cao hơn nữa và để triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Giao thông Vận tải về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động giao thông vận tải giai đoạn 2018 - 2021.


Nội dung của chương trình phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam căn cứ theo Chương trình phối hợp giữa hai Bộ, đảm bảo tính thường xuyên, chủ động và kịp thời; phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi bên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong hoạt động hàng hải. Chương trình phối hợp công tác được các bên cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ và chỉ đạo thường xuyên; định kỳ kiểm tra, tổng kết, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, các bên căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình phối hợp công tác về lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

 

Cục Trưởng Nguyễn Xuân Sang

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại buổi lễ


Theo Quy chế, chương trình phối hợp công tác được áp dụng đối với Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và các cơ quan, đơn vị thuộc hai cơ quan. Trong đó, bao gồm các nhiệm vụ cụ thể như: công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ;  công tác cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến hàng hải, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tổ chức thực hiện quản lý điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Cùng với đó là công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quản lý hoạt động hàng hải; và các hoạt động phối hợp khác.

 

Hai bên ký kết

Hai bên thực hiện ký kết Quy chế phối hợp


Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đề nghị các đơn vị chức năng của hai bên cần tăng cường phối hợp theo Quy chế đã ký để tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển. Theo kế hoạch được thống nhất, ba năm một lần, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam sẽ đồng chủ trì tổng kết công tác phối hợp giữa hai bên và định hướng công tác chỉ đạo hoạt động phối hợp trong những năm tiếp theo./.


Thu Loan

Các bản tin cũ hơn