Tra cứu văn bản
Nội dung tìm kiếm:
Tìm trong:
Ban hành từ ngày:   Chọn ngày  đến ngày:     Chọn ngày
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:

Tìm thấy 32 văn bản.
Sắp xếp     theo     Số kết quả/trang  
# Tên văn bản Ban hành Hiệu lực
1
Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
12/03/2018 01/05/2018
2
Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
02/03/2018 01/04/2018
3
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
23/01/2018 12/03/2018
4
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020
23/11/2017 23/11/2017
5
Về việc công nhận xã đảo thuộc thành phố Hải Phòng
23/11/2017 23/11/2017
6
Nghị định số 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
14/06/2017 01/08/2017
7
Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
29/05/2017 12/07/2017
8
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020
26/05/2017 26/05/2017
9
Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
24/05/2017 12/07/2017
10
Quyết định số 1299/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
29/04/2017 29/05/2017
11
Thông tư số 13/2017/TT-GTVT Quy định về Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
28/04/2017 28/04/2017
12
Nghị định số 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
04/04/2017 01/07/2017
13
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
13/03/2017 01/05/2017
14
Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
16/01/2017 01/07/2017
15
Thông tư 294/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nạp, miến, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
15/11/2016
16
Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
29/09/2016 15/11/2016
17
Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
25/08/2016
18
Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
25/08/2016 10/10/2016
19
QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG, THỂ THỨC, THỜI ĐIỂM BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
10/06/2016 01/07/2016
20
Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
27/05/2016
21
Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
16/05/2016 01/07/2016
22
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
15/05/2016 01/07/2016
23
Nghị ĐỊnh số 41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
15/05/2016
24
Quyết định số 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
11/05/2016
25
Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết nôi dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
10/05/2016
26
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
25/06/2015 01/07/2016
27
QUY CHẾ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
24/02/2015 10/04/2015
28
Quyết định số 2295/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
17/12/2014
29
Luật Biển Việt Nam 2012
21/06/2012
30
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước Cộng hòa Phi-lip-pin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển
21/10/2011 21/10/2011
1 2