Tra cứu văn bản
Nội dung tìm kiếm:
Tìm trong:
Ban hành từ ngày:   Chọn ngày  đến ngày:     Chọn ngày
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:

Tìm thấy 54 văn bản.
Sắp xếp     theo     Số kết quả/trang  
# Tên văn bản Ban hành Hiệu lực
1
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
08/09/2020 08/09/2020
2
Phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
26/06/2020 26/06/2020
3
Phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030
18/05/2020 18/05/2020
4
V/v thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
15/04/2020 15/04/2020
5
Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
09/04/2020 25/05/2020
6
Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
08/04/2020 22/05/2020
7
Nghị Quyết Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
05/03/2020 05/03/2020
8
Về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
06/02/2020 06/02/2020
9
Phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
07/01/2020 07/01/2020
10
Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam với nhiều hướng dẫn cụ thể, đảm bảo cho hoạt động này không gây ảnh hưởng đến môi trường biển.
31/12/2019 18/02/2020
11
Quyết định 1746/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
04/12/2019 04/12/2019
12
Quyết định số 684/QĐ-BXD Ban hành Kế hoạch thực hiện của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến 2025
07/08/2019 07/08/2019
13
Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu
01/03/2019 01/09/2019
14
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050
27/12/2018 27/12/2018
15
Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 26 tháng 12 năm 2018 Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
26/12/2018 08/02/2019
16
Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
26/12/2018 12/03/2019
17
Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
28/11/2018 11/01/2019
18
Quyết định số 3434/QĐ-BTNMT Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
09/11/2018 09/11/2018
19
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
22/10/2018
20
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
22/10/2018 22/10/2018
21
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
15/09/2018 01/11/2018
22
Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020”
28/07/2018 28/07/2018
23
Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
12/03/2018 01/05/2018
24
Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
02/03/2018 01/04/2018
25
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
23/01/2018 12/03/2018
26
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020
23/11/2017 23/11/2017
27
Về việc công nhận xã đảo thuộc thành phố Hải Phòng
23/11/2017 23/11/2017
28
Nghị định số 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
14/06/2017 01/08/2017
29
Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
29/05/2017 12/07/2017
30
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020
26/05/2017 26/05/2017
1 2