Tra cứu văn bản
Nội dung tìm kiếm:
Tìm trong:
Ban hành từ ngày:   Chọn ngày  đến ngày:     Chọn ngày
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:

Tìm thấy 35 văn bản.
Sắp xếp     theo     Số kết quả/trang  
# Tên văn bản Ban hành Hiệu lực
1
Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
28/11/2018 11/01/2019
2
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
22/10/2018 22/10/2018
3
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 130/2014/TT-BQP ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
15/09/2018 01/11/2018
4
Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
12/03/2018 01/05/2018
5
Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
02/03/2018 01/04/2018
6
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
23/01/2018 12/03/2018
7
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020
23/11/2017 23/11/2017
8
Về việc công nhận xã đảo thuộc thành phố Hải Phòng
23/11/2017 23/11/2017
9
Nghị định số 73/2017/ND-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
14/06/2017 01/08/2017
10
Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
29/05/2017 12/07/2017
11
Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020
26/05/2017 26/05/2017
12
Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
24/05/2017 12/07/2017
13
Quyết định số 1299/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
29/04/2017 29/05/2017
14
Thông tư số 13/2017/TT-GTVT Quy định về Chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
28/04/2017 28/04/2017
15
Nghị định số 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
04/04/2017 01/07/2017
16
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
13/03/2017 01/05/2017
17
Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
16/01/2017 01/07/2017
18
Thông tư 294/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nạp, miến, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
15/11/2016
19
Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
29/09/2016 15/11/2016
20
Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
25/08/2016
21
Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT Quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
25/08/2016 10/10/2016
22
QUY ĐỊNH CHI TIẾT NỘI DUNG, THỂ THỨC, THỜI ĐIỂM BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
10/06/2016 01/07/2016
23
Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
27/05/2016
24
Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
16/05/2016 01/07/2016
25
Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
15/05/2016 01/07/2016
26
Nghị ĐỊnh số 41/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
15/05/2016
27
Quyết định số 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
11/05/2016
28
Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT Quy định chi tiết nôi dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
10/05/2016
29
Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
25/06/2015 01/07/2016
30
QUY CHẾ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
24/02/2015 10/04/2015
1 2