Về trang chủ

04/05/2018

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 776/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Vụ Chính sách và Pháp chế trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
-------------------


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

  • Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

  • Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  • Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí và chức năng
Vụ Chính sách và Pháp chế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục), có chức năng tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo bằng pháp luật; tổ chức thực hiện công tác xây dựng chính sách, pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; bồi thường nhà nước; giám định tư pháp; pháp luật quốc tế; theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Về công tác xây dựng chính sách, pháp luật:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Tổng cục đề xuất xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; tổng hợp, trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định;
b) Chủ trì lập, trình Tổng cục trưởng kế hoạch hằng năm và dài hạn về xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
c) Chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng; tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;
d) Tham gia xây dựng nội dung và đánh giá tác động chính sách theo phân công của Tổng cục trưởng;
đ) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị trực thuộc Tổng cục soạn thảo trước khi trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định việc đề nghị Vụ Pháp chế của Bộ thẩm định;
e) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Tổng cục trưởng phê duyệt gửi lấy ý kiến góp ý, thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
g) Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị, cơ quan khác gửi lấy ý kiến theo phân công của Tổng cục trưởng;
h) Tổng hợp, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;
i) Tổ chức dịch văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục được giao chủ trì xây dựng ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài theo phân công của Tổng cục trưởng;
k) Tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo do các Bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

2. Về công tác rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:
a) Chủ trì lập, trình Tổng cục trưởng kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng; tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp; xây dựng báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trình Tổng cục trưởng;
c) Chủ trì xây dựng văn bản hợp nhất đối với các văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo; phối hợp xây dựng văn bản hợp nhất do các đơn vị khác trực thuộc Tổng cục chủ trì soạn thảo; kiểm tra dự thảo văn bản hợp nhất do các đơn vị khác trực thuộc Tổng cục chủ trì soạn thảo trước khi trình Tổng cục trưởng;
d) Phối hợp thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;
đ) Giúp Tổng cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ trong việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

 

3. Về công tác phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật:
a) Chủ trì lập, trình Tổng cục trưởng kế hoạch phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Thực hiện phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;
c) Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật; biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;
d) Tham gia tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo theo quy định của pháp luật;
đ) Chủ trì giúp Tổng cục trưởng phối hợp với Vụ Pháp chế của Bộ trong việc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
e) Tham gia các hoạt động tuyên truyền về biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

4. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác theo dõi thi hành về xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:
a) Chủ trì lập, trình Tổng cục trưởng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra việc thực hiện pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng;
c) Thực hiện các hoạt động thu thập thông tin, tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật và việc thực hiện pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật và việc thực hiện pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước nhà nước của Tổng cục.

 

5. Về pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật:
a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất việc ký kết các điều ước quốc tế; tuyên truyền, phổ biến, đề xuất nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và việc thực hiện các điều ước quốc tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;
b) Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, trình ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ cho việc ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;
c) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các thỏa thuận quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;
d) Chủ trì, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng; tham gia ý kiến về pháp lý đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục có nội dung về pháp luật.

 

6. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:
a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Tổng cục trưởng; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, quy định, quy chế, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tổng cục trưởng theo phân công của Tổng cục trưởng;
b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Tổng cục trưởng về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Tổng cục theo quy định của pháp luật;
c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo phân công của Tổng cục trưởng;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục đối với nội dung có tính tổng hợp, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị trong Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị trả lời các câu hỏi, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Đại biểu Quốc hội về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

7. Tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị trực thuộc Tổng cục soạn thảo; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục.

 

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

9. Đầu mối công tác giám định tư pháp của Tổng cục; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám định tư pháp thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

 

10. Tham gia nghiên cứu khoa học; thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ; tổ chức các hội thảo, điều tra, khảo sát về pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục có nội dung về pháp luật; phối hợp thẩm định, nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục có nội dung về pháp luật.

 

11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác pháp chế của Tổng cục; kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện công tác pháp chế; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

 

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

 

13. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

14. Quản lý công chức và tài chính, tài sản được giao của Vụ.

 

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.


Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Vụ Chính sách và Pháp chế có Vụ trưởng và không quá 02 Phó Vụ trưởng.

2. Vụ trưởng Chính sách và Pháp chế chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng cục trưởng.

3. Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Công chức Vụ Chính sách và Pháp chế làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 395/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế.

2. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như khoản 2 Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;
- Ban cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT
tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công đoàn Bộ;
- Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Lưu VT, TCBHĐVN, TCCB.G (100)

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

<đã ký>

 

 


Trần Hồng Hà

 

Xem chi tiết Website Vụ Pháp chế