Về trang chủ


06/03/2017

Liên kết website

 

TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Lãnh đạo Tổng cục

Văn phòng Tổng cục Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
Vụ Tổ chức cán bộ Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển
Vụ Kế hoạch tài chính Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo
Vụ Pháp chế và Chính sách Trung tâm Hải văn
Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc
Cục Quản lý khai thác bển và bải đảo Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam
Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo
Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển

 

CÁC CƠ QUAN BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo Tài nguyên và Môi trường
Tổng cục Quản lý đất đai Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Tổng cục Môi trường Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam Viện chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Viện khoa học địa chất và khoáng sản
Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu Viện khoa học khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu
Cục Quản lý tài nguyên nước Viện khoa học đo đạc và bản đồ
Cục Công nghệ thông tin Trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội
Cục Viễn thám quốc gia Trường Đại học tài nguyên và môi trường Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Trường Cao đẳng tài nguyên và môi trường miền Trung
Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia